Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

V dňoch 21.-22. októbra 2014 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Predmetom rokovania týchto skupín boli najmä aktuálna situácia na svetových trhoch s ropou, ropnými výrobkami a zemným plynom, energetická bezpečnosť vo svete a otázky núdzovej pripravenosti členských krajín IEA. Ústrednými témami na tomto stretnutí boli napr. klesajúce ceny ropy na globálnych trhoch, nepokoje ohrozujúce dodávky z produkčných krajín (Irak, Líbya) alebo spor medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou ohrozujúci dodávky zemného plynu do Európy. Prezentované boli previerky núdzovej pripravenosti niektorých členských krajín, ktoré v pravidelných cykloch vykonáva IEA. Okrem iných bola na tomto stretnutí vyhodnotená previerka núdzovej pripravenosti Českej republiky, na ktorej sa ako člen previerkového tímu zúčastnil aj zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prezentovaný bol aj plán previerok núdzovej pripravenosti na nasledujúce obdobie, podľa ktorého previerku Slovenskej republiky vykoná IEA v druhej polovici roka 2015.