Pravidlá

Pravidlá sprístupňovania a poskytovania informácií (ďalej len „Pravidlá“)

týkajúcich sa Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“)

Poskytovanie vysvetlení / informácií, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze Agentúry členom Agentúry

  1. 1.    
V zmysle bodu 4.2(v) stanov Agentúry majú členovia Agentúry právo požadovať od predstavenstva Agentúry vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Agentúry, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze Agentúry.Predstavenstvo Agentúry je povinné každému členovi Agentúry poskytnúť na požiadanie na členskej schôdzi vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze Agentúry. Pri plnení si informačnej povinnosti voči členom Agentúry je predstavenstvo Agentúry zároveň povinné dbať na to, aby neposkytlo informácie, ktorých poskytnutie je obmedzené podľa týchto Pravidiel. Ak predstavenstvo Agentúry nie je schopné poskytnúť členovi Agentúry na členskej schôdzi Agentúry vysvetlenie, je predstavenstvo Agentúry povinné poskytnúť ich členovi Agentúry písomne najneskôr do 30 dní od konania členskej schôdze Agentúry. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo Agentúry členovi Agentúry na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Agentúry.
 
Predstavenstvo Agentúry môže člena Agentúry vo svojom písomnom vysvetlení alebo v odpovedi priamo na rokovaní členskej schôdze Agentúry odkázať na webové sídlo Agentúry za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť. Poskytnutie vysvetlenia sa môže odmietnuť, ak by sa ním porušil zákon, záväzok Agentúry zachovávať mlčanlivosť, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu vysvetlenia vyplýva, že jeho poskytnutie by mohlo spôsobiť Agentúre alebo jej členovi ujmu, alebo ak vysvetlenie nie je možné poskytnúť bez uvedenia informácie, ktorá sa týka iného člena Agentúry alebo iného vybraného podnikateľa v rozsahu, v akom táto informácia nie je verejne prístupná.

Poskytovanie iných vysvetlení / informácií členom Agentúry

  1. 2.    
V prípade, ak člen Agentúry požiada o poskytnutie iných vysvetlení alebo informácii nesúvisiacich s predmetom rokovania členskej schôdze Agentúry, alebo ak člen Agentúry požiada o poskytnutie vysvetlení alebo informácií mimo rokovania členskej schôdze Agentúry, poskytnutie takýchto informácií bude podmienené predchádzajúcim súhlasom predstavenstva Agentúry, pričom predstavenstvo Agentúry je zároveň povinné dbať na to, aby neposkytlo informácie, ktorých poskytnutie je obmedzené podľa týchto Pravidiel.

Poskytovanie akýchkoľvek vysvetlení / informácií nečlenom Agentúry

  1. 3.    
Poskytnutie akýchkoľvek vysvetlení alebo informácií týkajúcich sa záležitostí Agentúry nečlenom Agentúry je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva Agentúry za dodržania všetkých obmedzení podľa týchto Pravidiel.

Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva Agentúry

  1. 4.    
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Agentúry sa môže poskytnúť alebo sprístupniť tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva Agentúry, pričom predstavenstvo Agentúry je povinné zabezpečiť, aby neboli poskytnuté alebo sprístupnené informácie, ktorých poskytnutie alebo sprístupnenie je obmedzené podľa týchto Pravidiel.

Ďalšie obmedzenia

  1. 5.    
Predstavenstvo Agentúry nesmie členom alebo nečlenom Agentúry poskytnúť citlivú informáciu podľa bodu 4.3 stanov Agentúry (ďalej len „Citlivá informácia“) ani akékoľvek vysvetlenia alebo informácie, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ktoré sú predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva.
  1. 6.    
Ustanovenia týchto Pravidiel sa vzťahujú nielen na platné a účinné právne úkony (uzatvorené zmluvy / dokumenty), ale aj návrhy týchto právnych úkonov (návrhov zmlúv / dokumentov), ktoré budú existovať v akejkoľvek forme k okamihu žiadosti o poskytnutie vysvetlenia / informácie.
  1. 7.    
Pokiaľ sa na informáciu, ktorá sa má poskytnúť alebo sprístupniť v súlade s týmito Pravidlami, viaže záväzok mlčanlivosti alebo je takáto informácia predmetom obchodného tajomstva ktorejkoľvek tretej osoby, môže byť takáto informácia poskytnutá alebo sprístupnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby a súhlasom predstavenstva Agentúry.
  1. 8.    
Členovia orgánov Agentúry sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Citlivých informáciách, dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Agentúre spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov Agentúry alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Agentúry.
  1. 9.    
Člen predstavenstva, člen dozornej rady, generálny riaditeľ alebo zamestnanec, ktorý má na účely výkonu svojej činnosti prístup k Citlivým informáciám musí zabezpečiť, aby nedochádzalo k poskytnutiu alebo sprístupneniu Citlivých informácii členom Agentúry alebo vybraným podnikateľom alebo členom orgánov Agentúry, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodov 13.2 a 13.3 stanov Agentúry, alebo akejkoľvek inej osobe, s výnimkou ak tak stanoví zákon.
  1. 10.  
Tieto Pravidlá sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetci zamestnanci Agentúry.