Stanovy (účinné od 21.07.2021)

Záujmové združenie právnických osôb Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) je založené na základe zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.(ďalej len „zákon“) a na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 12. septembra 2013.

1            Základné ustanovenia

1.1         Názov záujmového združenia právnických osôb je: Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

1.2         Preklad názvu záujmového združenia právnických osôb do anglického jazyka je: Emergency Oil Stocks Agency.

1.3         Skrátená forma názvu záujmového združenia právnických osôb je: EOSA.

1.4         Agentúra je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka. Agentúra je právnickou osobou.

1.5         Sídlom Agentúry je Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

1.6         Agentúra je založená na základe zákona za účelom obstarávania a udržiavania núdzových zásob pre potreby ich použitia v stave ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

1.7         Agentúra je založená na dobu neurčitú.

2            Predmet činnosti

2.1         Predmetom činnosti Agentúry je:

(i)           zabezpečenie obstarávania a udržiavania núdzových zásob,

(ii)          skladovanie núdzových zásob,

(iii)        nakladanie s núdzovými zásobami, a

(iv)        uvoľňovanie núdzových zásob.

2.2         Agentúra vykonáva činnosti uvedené v bode 2.1 v súlade so zákonom. Pojem núdzové zásoby a iné pojmy, ktoré sú definované v zákone majú pre účel týchto stanov rovnaký význam, aký im dáva zákon.

2.3         Agentúra obstaráva a udržiava núdzové zásoby podľa zákona najmenej v rozsahu minimálneho limitu núdzových zásob, ktorého výšku určí alebo oznámi Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) v súlade so zákonom. Náklady, resp. výdavky potrebné na obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob financuje Agentúra prostredníctvom odplaty, na základe ktorej sa vypočíta cena za poskytovanie služieb udržiavania núdzových zásob, ktorú platia vybraní podnikatelia Agentúre podľa zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob; Agentúra môže financovať náklady, resp. výdavky potrebné na obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob aj prostredníctvom externého financovania. Odplata pokrýva najmä náklady,  resp. výdavky na obstarávanie a poistenie núdzových zásob, nakladanie s núdzovými zásobami, úroky a ostatné náklady,  resp. výdavky na financovanie Agentúry, náklady,  resp. výdavky súvisiace so založením a vznikom Agentúry a administratívne náklady, resp. výdavky Agentúry.

3            Členstvo v Agentúre

3.1         Zakladajúcimi členmi Agentúry sú spoločnosť Spoločnosť pre skladovanie, a.s., so sídlom 461, 919 33 Trakovice, Slovenská republika, IČO: 47 400 781, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10607/T (ďalej len „zakladateľ 1“), spoločnosť Bennet Oil s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 707 279, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43431/B, (ďalej len „zakladateľ 2“), spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 777/B, (ďalej len „zakladateľ 3“), spoločnosť PROGRESS TRADING, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, IČO: 31 679 765, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1333/V, (ďalej len „zakladateľ 4“) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „zakladateľ 5“). Zakladajúci členovia Agentúry súhlasia s predmetom činnosti Agentúry.

3.2         Členom Agentúry sa môže stať ktorýkoľvek vybraný podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob v zmysle § 3 zákona.

3.3         O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza Agentúry na základe prihlášky vybraného podnikateľa adresovanej predstavenstvu Agentúry. Prihláška musí obsahovať písomný súhlas uchádzača o členstvo so stanovami Agentúry. Uchádzač o členstvo nesmie mať evidované daňové nedoplatky alebo nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo iné nedoplatky, vrátane nedoplatkov voči Agentúre, čo preukáže priložením príslušných potvrdení a čestného vyhlásenia k prihláške o členstvo.

3.4         Členstvo v Agentúre vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Agentúry, ktorý vedie predstavenstvo Agentúry.

3.5         Členstvo v Agentúre zanikne:

3.5.1     dňom, kedy predstavenstvo schváli žiadosť člena Agentúry o vystúpenie z Agentúry, pričom predstavenstvo nemôže žiadosť člena Agentúry o vystúpenie bezdôvodne odmietnuť;

3.5.2     dňom, kedy členská schôdza na návrh predstavenstva rozhodne o vylúčení člena z Agentúry z dôvodov (i) porušovania stanov Agentúry, alebo (ii) konania proti záujmom Agentúry, alebo (iii) ak člen, ktorý bol vybraným podnikateľom podľa zákona prestal spĺňať podmienky pre vybraného podnikateľa podľa zákona a tieto podmienky nespĺňa aspoň dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov;

3.5.3     zánikom člena Agentúry podľa bodu 6.4(ii) ako právnickej osoby bez právneho nástupcu, ktorý by bol vybraným podnikateľom podľa zákona alebo ktorý by sa stal vybraným podnikateľom podľa zákona;

3.5.4     zánikom Agentúry.

3.6         Členstvo v Agentúre automaticky prejde na právneho nástupcu člena Agentúry, ak sa právny nástupca stane vybraným podnikateľom podľa zákona. Počet hlasov právneho nástupcu člena Agentúry sa určí podľa bodu 6.5 týchto stanov.

3.7         Predstavenstvo môže z dôvodov podľa bodu 3.5.2 rozhodnúť o dočasnom pozastavení členstva v Agentúre. Predstavenstvo môže v takom prípade zvolať členskú schôdzu a dať návrh na vylúčenie člena z Agentúry z dôvodu podľa bodu 3.5.2. Následkom pozastavenia členstva v Agentúre je strata práva člena vykonávať svoje práva podľa týchto stanov na čas uvedený v rozhodnutí o pozastavení členstva v Agentúre. Predstavenstvo rozhodne o obnovení pozastaveného členstva v Agentúre v prípade, ak mu dotknutý člen preukáže, že dôvody pozastavenia členstva pominuli.

3.8         Za konanie proti záujmom Agentúry sa považuje najmä porušenie povinnosti člena zabezpečiť si udržiavanie núdzových zásob v súlade so zákonom na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob uzavretej s Agentúrou (ďalej len „zmluva o NZ“), porušenie povinnosti platiť odplatu v súlade so zmluvou o NZ alebo porušenie informačných povinností člena voči Agentúre podľa zákona.

4            Práva a povinnosti členov Agentúry

4.1         Práva a povinnosti člena Agentúry vykonáva člen Agentúry osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

4.2         Člen Agentúry má právo:

(i)           zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze,

(ii)          predkladať návrhy a hlasovať na členskej schôdzi,

(iii)        navrhovať kandidátov do orgánov a funkcií volených členskou schôdzou,

(iv)        upozorňovať predstavenstvo Agentúry na nedostatky v činnosti Agentúry a dávať podnety na nápravu nedostatkov,

(v)         požadovať od predstavenstva vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Agentúry, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze. Predstavenstvo je povinné každému členovi poskytnúť na požiadanie na členskej schôdzi vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť členovi na členskej schôdzi vysvetlenie, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich členovi písomne najneskôr do 30 dní od konania členskej schôdze. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo členovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Agentúry. Predstavenstvo môže člena vo svojom písomnom vysvetlení alebo v odpovedi priamo na rokovaní členskej schôdze odkázať na webové sídlo Agentúry za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť. Poskytnutie vysvetlenia sa môže odmietnuť, ak by sa ním porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu vysvetlenia vyplýva, že jeho poskytnutie by mohlo spôsobiť Agentúre alebo jej členovi ujmu, alebo ak vysvetlenie nie je možné poskytnúť bez uvedenia informácie podľa bodu 4.3(v).

4.3         Člen Agentúry nemá právo na:

(i)           podiel na zisku Agentúry,

(ii)          vyrovnací podiel pri zániku členstva v Agentúre, resp. žiadne iné plnenie z titulu zániku členstva v Agentúre podľa bodov 3.5.13.5.4,

(iii)        podiel na likvidačnom zostatku pri zániku Agentúry s likvidáciou,

(iv)        informáciu, ktorá tvorí utajovanú skutočnosť podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva,

(v)         informáciu, ktorá sa týka iného člena Agentúry alebo iného vybraného podnikateľa v rozsahu, v akom táto informácia nie je verejne prístupná. Členovi Agentúry nemôžu byť poskytnuté žiadne informácie,

(a)         ktoré získa Agentúra od finančného riaditeľstva,

(b)         z ktorých by sa dalo odvodiť množstvo vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov alebo v celosti (s výnimkou o počte hlasov člena), ktoré iný člen Agentúry alebo iný vybraný podnikateľ (i) uviedol do daňového voľného obehu podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, (ii) prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, (iii) doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov, (iv) uviedol do daňového voľného obehu, prepravil alebo doviezol na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené pod bodom (i) až (iii) (body (i) až (iv) (ďalej len „doviezol“),

(c)          z ktorých by sa dalo odvodiť množstvo vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov alebo v celosti (s výnimkou o počte hlasov člena), vo vzťahu ku ktorým bola vrátená daň podľa osobitného predpisu

(ďalej len „citlivé informácie“).

4.4         Člen Agentúry je povinný najmä:

(i)           dodržiavať stanovy Agentúry, jej vnútorné predpisy, aktívne sa podieľať a napomáhať plneniu úloh a cieľov Agentúry,

(ii)          plniť uznesenia orgánov Agentúry,

(iii)        dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,

(iv)        informovať generálneho riaditeľa Agentúry o zmene obchodného mena alebo sídla.

5            Orgány Agentúry

5.1         Orgánmi Agentúry sú:

(i)           členská schôdza,

(ii)          predstavenstvo,

(iii)        dozorná rada, a

(iv)        generálny riaditeľ.

5.2         Agentúra môže podľa potreby zriadiť svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zriadení, zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje predstavenstvo Agentúry.

6            Členská schôdza

6.1         Členská schôdza je najvyšším orgánom Agentúry a tvoria ju všetci členovia Agentúry.

6.2         Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo Agentúry podľa potreby, najmenej raz do roka. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou každému členovi na adresu jeho sídla. Pozvánka na členskú schôdzu obsahuje aspoň informáciu o:

6.2.1     mieste, dátume a presnom čase konania členskej schôdze, a

6.2.2     programe členskej schôdze.

6.3         Členovia sa zúčastňujú na členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

6.4         Počet hlasov členov Agentúry sa určuje vždy pre účely konkrétnej členskej schôdze a počíta sa odlišne pre

(i)           zakladateľa 1 alebo inú osobu, v ktorej má zakladateľ 1 majetkovú účasť, a

(ii)          členov, ktorí sú zároveň vybranými podnikateľmi podľa zákona.

6.5         Každý člen podľa bodu 6.4(ii) má jeden hlas, ku ktorému sa pripočíta vždy jeden hlas na každú celú tonu (alebo na každých tisíc litrov, ak je to aplikovateľné) vybraných ropných výrobkov, ktoré tento člen za posledný ukončený kalendárny rok doviezol na územie Slovenskej republiky.

6.6         Celkový počet hlasov pridelený všetkým členom podľa bodu 6.4(ii) predstavuje spolu 30% všetkých hlasov všetkých členov Agentúry a na ich základe sa vypočíta 100% hlasov všetkých členov Agentúry.

6.7         Počet hlasov členov Agentúry podľa bodu 6.4(i) sa vypočíta ako 70% všetkých hlasov všetkých členov Agentúry a zaokrúhli sa na celé číslo nahor.

6.8         Predstavenstvo Agentúry vedie zoznam členov Agentúry a ročne (po obdržaní potrebných údajov za kalendárny rok) aktualizuje počet hlasov každého člena. Každý člen môže kedykoľvek požiadať predstavenstvo o potvrdenie aktuálneho počtu svojich hlasov. Spolu s pozvánkou na členskú schôdzu predstavenstvo zasiela každému členovi aj informáciu o aktuálnom počte hlasov príslušného člena.

6.9         O zvolanie členskej schôdze môžu požiadať člen alebo členovia Agentúry, ktorí majú spolu aspoň 5 % hlasov všetkých členov.

6.10      Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sú prítomní:

(i)           členovia, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(i), a

(ii)          členovia, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(ii) a ktorým zároveň patrí aspoň nadpolovičná väčšina hlasov v tejto skupine členov.

6.11      V prípade, že členská schôdza nie je uznášaniaschopná, predstavenstvo alebo predseda predstavenstva zvolá náhradné zasadnutie členskej schôdze, aby sa konalo najneskôr 15 dní odo dňa konania nahrádzanej členskej schôdze. Predstavenstvo alebo predseda predstavenstva sám zašle písomnú pozvánku na náhradné zasadnutie náhradnej členskej schôdze každému členovi na adresu jeho sídla. V prípade, že členská schôdza podľa bodu 6.10 nie je uznášaniaschopná z dôvodu:

(i)           neúčasti členov patriacich do skupiny podľa bodu 6.4(ii), náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Agentúry,

(ii)          neúčasti členov patriacich do skupiny podľa bodu 6.4(i), náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je splnená podmienka uznášaniaschopnosti podľa bodu 6.10.

6.12      V prípade, že náhradná členská schôdza zvolaná podľa bodu 6.11 nie je z akéhokoľvek dôvodu uznášaniaschopná, predstavenstvo alebo predseda predstavenstva zvoláva ďalšie náhradné zasadnutia členskej schôdze spôsobom podľa bodu 6.11 tak, aby sa konali vždy najneskôr 15 dní odo dňa konania predchádzajúcej členskej schôdze na ktorej sa nedosiahla uznášaniaschopnosť. Pravidlá uznášaniaschopnosti podľa poslednej vety bodu 6.11 sa použijú aj na každú takúto ďalšiu náhradnú členskú schôdzu zvolanú podľa tohto bodu 6.12.

6.13      Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

7            Pôsobnosť členskej schôdze

7.1         Členská schôdza:

(i)           volí a odvoláva členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa,

(ii)          na návrh predstavenstva rozhoduje o vylúčení člena z Agentúry podľa bodu 3.5.2,

(iii)        na návrh predstavenstva menuje audítora účtovnej závierky,

(iv)        na návrh predstavenstva schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok,

(v)         na návrh predstavenstva schvaľuje zásady tvorby, použitia a evidencie účelovo viazaných fondov vo vlastnom imaní agentúry, ktoré zabezpečia obmedzenie použitia kladného hospodárskeho výsledku a transparentnú evidenciu jeho použitia,

(vi)        schvaľuje výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a použitie kladného hospodárskeho výsledku,

(vii)       schvaľuje odplatu a zmenu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob v zmysle zásad hospodárenia popísaných v bode 14,

(viii)      schvaľuje kritéria pre výber uznaného skladovateľa,

(ix)        schvaľuje návrh na zmenu stanov,

(x)         rozhoduje o návrhu predstavenstva na zrušenie Agentúry s likvidáciou alebo bez likvidácie,

(xi)        na návrh predstavenstva rozhoduje v prípadoch podľa bodu 8.8, a

(xii)       na návrh predstavenstva rozhoduje o prijatí vybraného podnikateľa za člena Agentúry v zmysle bodu 3.3.

7.2         Pri rozhodovaní členskej schôdze podľa bodu 7.1(i) predsedu predstavenstva, jedného člena predstavenstva a dvoch členov dozornej rady volia a odvolávajú len členovia, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(i) a dvoch členov predstavenstva a troch členov dozornej rady volia a odvolávajú len členovia, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(ii). O odvolaní konkrétneho člena predstavenstva alebo dozornej rady môže rozhodnúť len tá skupina členov, ktorá rozhodla o jeho vymenovaní. Pri hlasovaní o voľbe alebo odvolaní člena predstavenstva alebo člena dozornej rady sa vyžaduje, aby boli prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou hlasov členov patriacich do príslušnej skupiny. Rozhodnutie v rámci skupiny je prijaté, ak zaň hlasovali členovia patriaci do príslušnej skupiny s nadpolovičnou väčšinou hlasov v príslušnej skupine.

7.3         Ak sa rozhoduje podľa bodu 7.1(i) o voľbe a odvolaní členov predstavenstva alebo členov dozornej rady za jednu skupinu členov, nie je potrebné zvolať členskú schôdzu. V takom prípade predseda predstavenstva Agentúry zvolá schôdzu členov patriacich do príslušnej skupiny členov. Pre zvolanie a konanie schôdze členov patriacich do príslušnej skupiny členov platia primerane ustanovenia o zvolaní a konaní členskej schôdze.

7.4         Pri rozhodovaní členskej schôdze podľa bodov 7.1(ii), 7.1(vii), 7.1(viii), 7.1(ix), 7.1(xii), alebo 8.8 je na rozhodnutie členskej schôdze potrebný súhlas:

(i)           všetkých členov, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(i), a

(ii)          členov, ktorí patria do skupiny podľa bodu 6.4(ii) a ktorým zároveň patrí aspoň nadpolovičná väčšina hlasov v tejto skupine členov.

7.5         Návrh na zmenu stanov schválený na členskej schôdzi nadobudne účinnosť až po schválení vládou Slovenskej republiky.

8            Predstavenstvo

8.1         Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom Agentúry, ktorý riadi všetku činnosť Agentúry a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Agentúry, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo organizačným poriadkom vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, generálneho riaditeľa alebo dozornej rady. Predstavenstvo si môže vymieniť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti generálneho riaditeľa.

8.2         Ak zo stanov, organizačného poriadku alebo z podpisového poriadku nevyplýva niečo iné, v mene Agentúry konajú a sú oprávnení zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda. Podpisovanie za Agentúru sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu Agentúry a k menám a funkciám v predstavenstve Agentúry pripoja podpisujúci svoj podpis.

8.3         Predstavenstvo má 4 (štyroch) členov, z toho jeden člen je predseda. Každý člen predstavenstva vrátane predsedu má jeden hlas. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti Agentúry, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

8.4         Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za kalendárny štvrťrok, alebo podľa potreby. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Pozvánka na zasadnutie predstavenstva musí byť zaslaná všetkým členom predstavenstva aspoň 3 (tri) pracovné dni pred jeho konaním, a to doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na ich poštové adresy, alebo emailom na ich emailové adresy, alebo faxom na ich faxové čísla, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva písomne oznámil predsedovi predstavenstva. K pozvánke musí byť priložený program rokovania predstavenstva a podklady pre rokovanie s primeraným popisom jednotlivých bodov programu. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania.

8.5         Rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté mimo zasadnutia predstavenstva písomným hlasovaním predstavenstva (per rollam), ak ide o vec, ktorá neznesie odklad, alebo ak je to účelné. Za písomnú formu hlasovania člena predstavenstva sa považuje hlasovanie e-mailom. Osoba, ktorá navrhla schválenie uznesenia predstavenstva formou per rollam, zašle všetkým členom predstavenstva navrhované znenie uznesenia predstavenstva; člen predstavenstva písomne odsúhlasí/neodsúhlasí formu hlasovania per rollam prostredníctvom e-mailu; po odsúhlasení formy hlasovania všetkými členmi môže člen predstavenstva následne hlasovať, či s návrhom uznesenia súhlasí, alebo nesúhlasí.Písomná informácia o hlasovaní (formou emailu) musí byť doručená osobe, ktorá navrhla schválenie uznesenia najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia návrhu uznesenia všetkým členom predstavenstva. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v lehote a spôsobom uvedeným vyššie, platí, že s návrhom nesúhlasí.

8.6         Zápisnica sa vyhotovuje z každého zasadnutia predstavenstva, ako i z každého rozhodnutia predstavenstva prijatého per rollam, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a v jeho neprítomnosti všetkými prítomnými členmi predstavenstva. Takáto zápisnica musí byť zaslaná všetkým členom predstavenstva do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zasadnutia predstavenstva, a to doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na ich poštové adresy, emailom na ich emailové adresy, alebo faxom na ich faxové čísla, ktoré na tento účel člen predstavenstva písomne oznámil predsedovi predstavenstva, alebo osobne.

8.7         Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) rokov. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná. Ak nebude nový člen predstavenstva zvolený pred koncom funkčného obdobia dovtedajšieho člena predstavenstva, považuje sa dovtedajší člen predstavenstva za zvoleného na ďalšie funkčné obdobie.

8.8         Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň dvaja členovia, pokiaľ sa podľa bodu 9.2 nevyžaduje vyšší počet členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ sa podľa bodu 9.2 nevyžaduje vyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní predstavenstva rozhoduje členská schôdza, pričom členská schôdza rozhoduje podľa bodu 7.4. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak k rovnosti hlasov došlo pri hlasovaní predstavenstva o bode 9.1(v), pri hlasovaní o záležitostiach týkajúcich sa použitia núdzových zásob v stave ropnej núdze, alebo týkajúcich sa uvoľnenia núdzových zásob ako ho predpokladá § 10 zákona podľa bodu 9.1(xxi); v takom prípade je predstavenstvo bez zbytočného odkladu povinné požiadať vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska ohľadom týchto záležitostí. Ak predstavenstvo nepožiadalo vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska podľa predchádzajúcej vety do 15 dní odo dňa kedy došlo k rovnosti hlasov podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený požiadať vládu Slovenskej republiky o takéto stanovisko ktorýkoľvek člen predstavenstva. Predstavenstvo je stanoviskom vlády Slovenskej republiky podľa štvrtej a piatej vety tohto bodu viazané.

8.9         V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní predstavenstva o zvolaní členskej schôdze alebo o predložení návrhu na členskú schôdzu je oprávnený členskú schôdzu zvolať alebo návrh na členskú schôdzu predložiť ktorýkoľvek člen predstavenstva.

9            Pôsobnosť predstavenstva

9.1         Predstavenstvo najmä:

(i)           predkladá členskej schôdzi na schválenie zásady tvorby, použitia a evidencie účelovo viazaných fondov vo vlastnom imaní Agentúry, ktoré zabezpečia obmedzenie použitia kladného hospodárskeho výsledku a transparentnú evidenciu jeho použitia,

(ii)          schvaľuje návrh financovania prvotnej kúpy núdzových zásob a návrh splácania dlhovej služby,

(iii)        v prípade zvýšenia minimálneho limitu núdzových zásob oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku schvaľuje návrh financovania kúpy núdzových zásob potrebných na splnenie nového minimálneho limitu núdzových zásob,

(iv)        schvaľuje predaj núdzových zásob, ktoré prevyšujú minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok, ak nakladaním s núdzovými zásobami neklesne množstvo núdzových zásob pod minimálny limit  núdzových zásob,

(v)         schvaľuje skladovanie núdzových zásob mimo územia Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nie sú dostatočné skladovacie kapacity,

(vi)        schvaľuje návrh na vylúčenie člena z Agentúry predkladaný členskej schôdzi v zmysle bodu 7.1(ii), ako aj návrh na pozastavenie práv člena Agentúry v zmysle bodu 3.7,

(vii)       predkladá členskej schôdzi na schválenie rozpočet na nasledujúci rok, výročnú správu, riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a použitie kladného hospodárskeho výsledku,

(viii)      predkladá členskej schôdzi na schválenie návrh na voľbu alebo odvolanie generálneho riaditeľa Agentúry,

(ix)        dohliada na výkon pôsobnosti generálneho riaditeľa,

(x)         predkladá členskej schôdzi na schválenie kritériá pre výber uznaného skladovateľa,

(xi)        predkladá členskej schôdzi a dozornej rade návrh na menovanie audítora riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky Agentúry, ktorým bude renomovaná medzinárodná audítorská firma s kanceláriou v Slovenskej republike,   

(xii)       vypracúva a prerokúva priebežnú správu o hospodárení a aktualizovaný predpoklad hospodárskeho výsledku roka za príslušný kalendárny štvrťrok najneskôr do skončenia nasledujúceho  kalendárneho štvrťroka. Priebežná správa o hospodárení sa nevypracúva za posledný kalendárny štvrťrok. Priebežná správa o hospodárení je zostavená vo vhodnom formáte a primeranom detaile, a obsahuje aspoň súvahu, výkaz ziskov a strát, prehľad pohybov vlastného imania a prehľad peňažných tokov Agentúry, spolu s informáciou o objeme, významných zmenách v štruktúre a objeme núdzových zásob, a sumách, podmienkach a zmenách týkajúcich sa zadlženosti Agentúry. Ku dňu zostavenia priebežnej správy o hospodárení je na obdobie do konca príslušného roka vypracovaný aktualizovaný predpoklad vo vhodnom formáte a primeranom detaile, ktorý musí obsahovať aspoň  súvahu, výkaz ziskov a strát, prehľad pohybov vlastného imania a prehľad peňažných tokov Agentúry, spolu s informáciou o objeme, významných zmenách v štruktúre a objeme núdzových zásob, a sumách, podmienkach a zmenách týkajúcich sa zadlženosti Agentúry, 

(xiii)      vypracúva aktualizovaný predpoklad hospodárskeho výsledku roka, ak Agentúra uvoľní núdzové zásoby (§ 10 zákona), alebo ak Agentúra predá núdzové zásoby podľa § 11 zákona,

(xiv)      predkladá členskej schôdzi na schválenie výšku odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob v súlade so zásadami stanovenia odplaty uvedenými v bode 14,

(xv)       schvaľuje časový plán doplnenia núdzových zásob po ich uvoľnení aspoň na úroveň minimálneho limitu (na účely jeho predloženia Správe rezerv),

(xvi)      zabezpečuje primerané poistenie núdzových zásob; predstavenstvo môže rozhodnúť, že požiada uznaného skladovateľa, aby zabezpečil primerané poistenie núdzových zásob v zmysle zákona,

(xvii)     schvaľuje organizačný poriadok a podpisový poriadok Agentúry, vrátane ich zmien a aktualizácií,

(xviii)    predkladá členskej schôdzi na prerokovanie a vláde na schválenie návrh na zrušenie Agentúry bez likvidácie alebo zrušenie Agentúry s likvidáciou,

(xix)      informuje dozornú radu o hospodárskom výsledku Agentúry za kalendárny štvrťrok a o predpoklade hospodárskeho výsledku za kalendárny rok,

(xx)       informuje dozornú radu o hospodárskom výsledku Agentúry za kalendárny rok,

(xxi)      rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa použitia núdzových zásob v stave ropnej núdze, alebo týkajúcich sa uvoľnenia núdzových zásob ako ho predpokladá § 10 zákona,

(xxii)     predkladá dozornej rade a členskej schôdzi na schválenie návrh na zmenu stanov,

(xxiii)    schvaľuje obchodné podmienky Agentúry.

9.2         Pri rozhodovaní podľa bodu 9.1(vi) je predstavenstvo uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň traja členovia a na rozhodnutie predstavenstva ohľadom uvedeného bodu je potrebný súhlas všetkých prítomných členov predstavenstva. 

9.3         Predstavenstvo zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva Agentúry a za splnenie povinností podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

9.4         Predstavenstvo je povinné najmenej raz do roka informovať dozornú radu o zásadných zámeroch riadenia Agentúry na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu núdzových zásob a financií a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o porovnaní stavu núdzových zásob a financií s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovaťdozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť činnosť Agentúry alebo financovanie Agentúry. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie.

9.5         Predseda predstavenstva sa môže zúčastniť zasadnutia dozornej rady, pričom však nie sú dotknuté ustanovenia bodu 13 týkajúce sa najmä ochrany dôverných informácií a predchádzania konfliktu záujmov.

10        Dozorná rada

10.1      Dozorná rada je kontrolný orgán Agentúry, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

10.2      Dozorná rada má 5 (päť) členov, z toho jeden člen je predseda. Predseda dozornej rady je volený členmi dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti Agentúry, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

10.3      Dozorná rada sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve Agentúry. Pozvánka na zasadnutie dozornej rady musí byť zaslaná všetkým členom dozornej rady aspoň 3 (tri) pracovné dni pred jeho konaním, a to doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na ich poštové adresy, alebo emailom na ich emailové adresy, alebo faxom na ich faxové čísla, ktoré pre tieto účely člen dozornej rady písomne oznámil predsedovi dozornej rady. K pozvánke musí byť priložený program rokovania dozornej rady, ako aj podklady pre rokovanie s primeraným popisom jednotlivých bodov programu. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania.

10.4      Rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté mimo zasadnutia dozornej rady písomným hlasovaním dozornej rady (per rollam), ak ide o vec, ktorá neznesie odklad, alebo ak je to účelné. Za písomnú formu hlasovania člena dozornej rady sa považuje hlasovanie e-mailom. Osoba, ktorá navrhla schválenie uznesenia dozornej rady formou per rollam, zašle všetkým členom dozornej rady navrhované znenie uznesenia dozornej rady; člen dozornej rady písomne odsúhlasí/neodsúhlasí formu hlasovania per rollam prostredníctvom e-mailu; po odsúhlasení formy hlasovania všetkými členmi môže člen dozornej rady následne hlasovať, či s návrhom uznesenia súhlasí, alebo nesúhlasí.Písomná informácia o hlasovaní (formou e-mailu) musí byť doručená osobe, ktorá navrhla schválenie uznesenia najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia návrhu uznesenia všetkým členom dozornej rady. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v lehote a spôsobom uvedeným vyššie, platí, že s návrhom nesúhlasí.

10.5      Zápisnica sa vyhotovuje z každého zasadnutia dozornej rady, ako i z každého rozhodnutia dozornej rady prijatého per rollam, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom dozornej rady a v jeho neprítomnosti každým z prítomných členov dozornej rady. Takáto zápisnica musí byť zaslaná všetkým členom dozornej rady do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zasadnutia dozornej rady, a to doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na ich poštové adresy, emailom na ich emailové adresy alebo faxom na ich faxové čísla, ktoré na tento účel člen dozornej rady písomne oznámil predsedovi dozornej rady, alebo osobne.

10.6      Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (päť) rokov. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná. Ak nebude nový člen dozornej rady zvolený pred koncom funkčného obdobia dovtedajšieho člena dozornej rady, považuje sa dovtedajší člen dozornej rady za zvoleného na ďalšie funkčné obdobie.

10.7      Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň štyria členovia. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

11        Pôsobnosť dozornej rady

11.1      Dozorná rada najmä:

(i)           dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva,

(ii)          preskúmava účtovné závierky a informácie o hospodárskom výsledku Agentúry, pričom svoje vyjadrenie predkladá predstavenstvu a členskej schôdzi,

(iii)        preskúmava a vyjadruje sa k výročnej správe vypracovanej predstavenstvom a predkladá svoje vyjadrenie predstavenstvu a členskej schôdzi,

(iv)        informuje predstavenstvo a generálneho riaditeľa Agentúry o zisteniach z výkonu kontrolnej činnosti,

(v)         žiada predstavenstvo o zvolanie členskej schôdze, ak pri výkone kontrolnej činnosti zistí porušenie zákona alebo stanov Agentúry,

(vi)        prerokúva a schvaľuje návrh predstavenstva na výber audítora účtovnej závierky,

(vii)       prerokúva a schvaľuje návrh na zmenu stanov a svoje vyjadrenie predkladá predstavenstvu.

11.2      Za podmienok uvedených v článku 13 týchto stanov sú členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti Agentúry.

11.3      Predseda dozornej rady sa môže zúčastniť zasadnutia predstavenstva.

12        Generálny riaditeľ

12.1      Generálny riaditeľ riadi operatívny chod Agentúry v súlade so stanovami, organizačným poriadkom, podpisovým poriadkom a rozhodnutiami ostatných orgánov Agentúry.

12.2      Generálny riaditeľ koná v mene Agentúry a je oprávnený ju zaväzovať v rozsahu svojej pôsobnosti podľa stanov, organizačného poriadku a podpisového poriadku Agentúry.

12.3      Generálneho riaditeľa volí členská schôdza na obdobie 5 (päť) rokov. Ak nebude nový generálny riaditeľ zvolený pred koncom funkčného obdobia dovtedajšieho generálneho riaditeľa, považuje sa dovtedajší generálny riaditeľ za zvoleného na ďalšie funkčné obdobie. Generálnym riaditeľom môže byť iba fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti Agentúry, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

12.4      Generálny riaditeľ:

(i)           zodpovedá za zriadenie webového sídla Agentúry,

(ii)          zodpovedá za zverejnenie informácie o založení Agentúry, obchodných podmienok a odplaty za poskytovanú službu na webovom sídle Agentúry,

(iii)        zodpovedá za uzatváranie zmlúv s vybranými podnikateľmi podľa § 3 zákona,

(iv)        zodpovedá za kontrolu a vymáhanie plnenia povinností vybranými podnikateľmi zo zmlúv podľa § 3 a 4 zákona,

(v)         zodpovedá za kontrolu kvalitatívnych parametrov núdzových zásob podľa technických noriem,

(vi)        zodpovedá za kontrolu množstva núdzových zásob u uznaného skladovateľa,

(vii)       zodpovedá za kontrolu dostupnosti núdzových zásob,

(viii)      zodpovedá za plnenie zákonných informačných povinností Agentúry,

(ix)        zodpovedá za udržiavanie núdzových zásob Agentúry v predpísanej štruktúre,

(x)         dáva predstavenstvu návrh na ukončenie zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybraným podnikateľom (ak existujú dôvody na výpoveď),

(xi)        dáva pokyn na uvoľnenie núdzových zásob v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,

(xii)       zodpovedá za vypracovanie výročnej správy obsahujúcej analýzu opatrení na zabezpečenie a overenie dostupnosti núdzových zásob podľa § 12 ods. 4 zákona,

(xiii)      podpisuje zmluvy a iné dokumenty v súlade s jeho kompetenciami určenými v stanovách a v podpisovom poriadku,

(xiv)      zodpovedá za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z rozhodnutia predstavenstva Agentúry, prípadne organizačného poriadku, podpisového poriadku alebo iných interných predpisov Agentúry,

(xv)       vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa v zmysle príslušných pracovnoprávnych a iných právnych predpisov,

(xvi)      vydáva interné predpisy k zabezpečeniu riadneho chodu Agentúry, a

(xvii)     vykonáva ďalšie úlohy potrebné pre zabezpečenie operatívneho chodu Agentúry.

13        Spoločné ustanovenia pre členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa

13.1      Člen predstavenstva, člen dozornej rady, generálny riaditeľ ani zamestnanec Agentúry nesmie:

(i)           vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať zmluvy, ktoré súvisia s činnosťou Agentúry,

(ii)          sprostredkúvať pre iné osoby uzavretie zmluvy s Agentúrou,

(iii)        zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

13.2      Osoba, ktorá vykonáva funkciu člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a ktorá má mať prístup k citlivým informáciám, alebo zamestnanec, ktorý má mať prístup k citlivým informáciám, ani generálny riaditeľ nesmie:

(i)           vykonávaťčinnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej (a) osoby, ktorá je vybraným podnikateľom, alebo (b) ovládajúcej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), alebo (c) ovládanej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a),

(ii)          mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov (a) osoby, ktorá je vybraným podnikateľom, alebo (b) ovládajúcej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), alebo (c) ovládanej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), a

(iii)        mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je alebo bola pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v zmluvnom vzťahu s osobou podľa bodu (ii); to neplatí pre zmluvný vzťah uzatvorený v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri.

13.3      Osoba, ktorá má vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady, alebo generálneho riaditeľa, a ktorá má mať prístup k citlivým informáciám, alebo zamestnanec, ktorý má mať prístup k citlivým informáciám, nemôže byť osoba, ktorá v období troch rokov pred svojím vymenovaním alebo voľbou alebo uzavretím pracovnej zmluvy v rámci ktorých má mať prístup k citlivým informáciám:

(i)           mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov (a) osoby, ktorá je vybraným podnikateľom, alebo (b) ovládajúcej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), alebo (c) ovládanej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), alebo

(ii)          mala priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo bola členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je alebo bola pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v zmluvnom vzťahu s osobou, podľa bodu (i); to neplatí pre zmluvný vzťah uzatvorený v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri.

13.4      Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena predstavenstva, generálneho riaditeľa, alebo člena dozornej rady, a ktorá mala prístup k citlivým informáciám, alebo zamestnanec, ktorý mal prístup k citlivým informáciám, nesmie počas obdobia troch rokov po svojom odvolaní alebo inom skončení výkonu svojej funkcie alebo pracovného pomeru v rámci ktorých mala prístup k citlivým informáciám:

(i)           mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov (a) osoby, ktorá je vybraným podnikateľom, alebo (b) ovládajúcej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), alebo (c) ovládanej osoby vo vzťahu k osobe podľa písmena (a), a

(ii)          mať priamo alebo sprostredkovane majetkovú účasť na podnikaní alebo byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov osoby, ktorá je alebo bola pri výkone svojej podnikateľskej činnosti priamo alebo sprostredkovane v zmluvnom vzťahu s osobou, podľa bodu (i); to neplatí pre zmluvný vzťah uzatvorený v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri.

13.5      Pre členov orgánov Agentúry a generálneho riaditeľa Agentúry, ak je vymenovaný, platia obdobne ustanovenia § 194 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá veta, ods. 7 a 8 Obchodného zákonníka. Pre generálneho riaditeľa platí aj § 194 ods. 5 druhá veta Obchodného zákonníka.

13.6      Členovia orgánov Agentúry sú povinní zachovávať mlčanlivosť o citlivých informáciách, dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Agentúre spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov Agentúry alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Agentúry.

13.7      Člen predstavenstva, člen dozornej rady, generálny riaditeľ alebo zamestnanec, ktorý má na účely výkonu svojej činnosti prístup k citlivým informáciám musí zabezpečiť, aby nedochádzalo k poskytnutiu alebo sprístupneniu citlivých informácii členom Agentúry alebo vybraným podnikateľom alebo členom orgánov Agentúry, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodov 13.2 a 13.3 alebo akejkoľvek inej osobe, s výnimkou ak tak stanoví zákon.

14        Hospodárenie

14.1      Pre účely stanovenia odplaty bude Agentúra považovať obdobie od obstarania núdzových zásob Agentúrou do 31.12.2014 za Prvé obdobie. Od 01.01.2015 budú ďalšie obdobia relevantné pre stanovenie odplaty zhodné s kalendárnymi rokmi. Agentúra zostaví správu o hospodárení vždy k 30. septembru daného roka na účel stanovenia odplaty.

14.2      Predstavenstvo Agentúry zostaví plán nákladov Agentúry na Prvé obdobie a predpoklad objemov vybraných ropných výrobkov dovezených (uvedených do daňového voľného obehu podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, prepravených na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, dovezených na územie Slovenskej republiky z tretích štátov, a uvedených do daňového voľného obehu, prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky) v priebehu Prvého obdobia do 31.10.2013. Pre nasledujúce obdobia bude platiť, že predstavenstvo Agentúry zostaví plán nákladov, výdavkov a tvorby a použitia rezerv Agentúry na nasledujúci kalendárny rok (rok t) a predpoklad objemov vybraných ropných výrobkov dovezených v priebehu roku. Jeho schválenie predchádza schváleniu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na nasledujúci rok. Predstavenstvo môže rozhodnúť o potrebe vytvorenia finančnej rezervy pre dokupovanie núdzových zásob pre nasledujúce obdobia alebo o použití vytvorenej rezervy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nejedná sa o účtovné rezervy v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. ale o čiastky vstupujúce do vzorca na výpočet celkových nákladov, výdavkov a rezerv, tak ako je uvedené v tomto článku 14 nižšie.

14.3      Agentúra zverejní výšku odplaty v cenníku služieb zabezpečenia udržiavania núdzových zásob („Cenník“) na príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle najneskôr v termíne určenom v Obchodných podmienkach.

14.4      Výška odplaty Agentúre v Prvom období bude priamo závislá na celkových rozpočtovaných nákladoch zabezpečenia udržiavania núdzových zásob za Prvé obdobie. Celkové rozpočtované náklady zabezpečenia udržiavania núdzových zásob za Prvé obdobie sa určia nasledovne:

CNut = Nnt ± Ndzt + NAt + Npt + Nft + Kfmr

pričom:

CNu1

-

Celkové náklady udržiavania v Prvom období

Nn1

-

Náklady súvisiace s nakladaním s núdzovými zásobami (napr. skladovanie, ochraňovanie) v Prvom období

NA1

-

Náklady na administratívne zabezpečenie fungovania Agentúry v Prvom období

Np1

-

Náklady na poistenie skladovaných zásob proti rizikám v Prvom období, ak nie sú zahrnuté v Nn1

Nf1

-

Náklady financovania dlhovej služby v Prvom období

Nvz

-

Náklady súvisiace so vznikom a založením agentúry

14.5      Výška odplaty Agentúre pre obdobia nasledujúce po Prvom období je priamo závislá na celkových rozpočtovaných nákladoch, resp. výdavkoch a rezervách na zabezpečenie udržiavania núdzových zásob v príslušnom období (rok t). Celkové rozpočtované náklady, resp. výdavky a rezervy na zabezpečenie udržiavania núdzových zásob v príslušnom období (rok t) sa určia nasledovne:

CNut = Nnt ± Ndzt + NAt + Npt + Nft + Kfmr

pričom:

CNut

-

Celkové náklady resp. výdavky a tvorba / použitie rezerv na zabezpečenie udržiavania v roku t

Nnt

 

-

Náklady resp. výdavky súvisiace s nakladaním s núdzovými zásobami (napr. skladovanie, ochraňovanie, kúpa) v roku t

Ndzt

-

Tvorba (+) finančnej rezervy na budúce dokúpenie núdzových zásob, prípadne jej použitie (-)

NAt

-

Náklady resp. výdavky na administratívne zabezpečenie fungovania Agentúry v roku t

Npt

-

Náklady resp. výdavky na poistenie skladovaných zásob proti rizikám v roku t, ak nie sú zahrnuté v Nnt

Nft

-

Náklady resp. výdavky na financovanie dlhovej služby v roku t

Kfmr

-

Korekčný faktor medziročný

14.6      Celkové náklady zabezpečenia udržiavania núdzových zásob zistené podľa bodu 14.4 resp. celkové výdavky a tvorba / použitie rezerv podľa bodu 14.5 sa alokujú na plánovaný objem dovozu vybraných ropných výrobkov určený podľa bodu 14.2 (t.j. objem dovozu vybraných ropných výrobkov na Prvé obdobie, resp. na rok t). Takto zistená výška nákladov,  výdavkov a tvorba / použitie rezerv bude tvoriť základ pre určenie výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob platenej vybranými podnikateľmi na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Vybraný podnikateľ bude zmluvne zaviazaný platiť takto určenú výšku odplaty pri dovoze vybraných ropných výrobkov.

14.7      Pri výpočte odplaty za dovoz jednej mernej jednotky vybraných ropných výrobkov na príslušný rok sa vychádza zo vzorca:

V Prvom období:

O1 = CNu1 / M1

pričom:

O1

-

Odplata na Prvé obdobie na mernú jednotku (m3 alebo tona pri zachovaní rovnakej pomernej váhy týchto jednotiek)

CNu1

-

Celkové náklady zabezpečenia udržiavania v Prvom období vypočítané podľa bodu 14.4

M1

-

predpokladané množstvo dovezených vybraných ropných výrobkov v Prvom období

 

 

 

V nasledujúcich obdobiach:

Ot = CNut  / Mt

pričom:

Ot

-

Odplata na rok t na mernú jednotku (m3 alebo tona pri zachovaní rovnakej pomernej váhy týchto jednotiek)

CNut

-

Celkové náklady resp. výdavky a tvorba / použitie rezerv na zabezpečenie udržiavania vypočítané podľa bodu 14.5

Mt

-

predpokladané množstvo dovezených vybraných ropných výrobkov v roku t

 

 

 

14.8      Pre účely výpočtu celkových nákladov, výdavkov, tvorbu / použitie rezerv na udržiavanie núdzových zásob v roku 2015 (ktorý je ďalej v tomto bode 14.8 stanov označený ako rok t) sa Kfmr vypočíta nasledovne:

Kfmr = CNut-1 (9M) – SPPt-1 (9M)

pričom:

Kfmr

-

korekčný faktor medziročný pre rok t

CNut-1 (9M)

-

Celkové náklady,  výdavky a tvorba / použitie rezerv na zabezpečenie udržiavania v prvých deviatich mesiacoch roku t-1

SPPt-1 (9M)

-

skutočne prijaté platby za plnenie Agentúrou poskytnuté v prvých deviatich mesiacoch roku t-1. Skutočne prijaté platby budú zahŕňať všetky peňažné príjmy prijaté Agentúrou za plnenia poskytnuté v prvých deviatich mesiacoch roku t-1 do 31.10.

 

14.9      Pri výpočte výšky odplaty na rok 2016 alebo odplaty na každý ďalší nasledujúci rok (ktorý je ďalej v tomto bode 14.9 stanov označený ako rok t) Agentúra upraví výšku CNut o korekčný faktor medziročný (Kfmr). Kfmr bude vypočítaný nasledovne:

Kfmr = (CNut-1 (9M) – SPPt-1 (9M)) + (CNut-2 (4.KV) - SPPt-2 (4.KV))

pričom:

Kfmr

-

Korekčný faktor medziročný pre rok t

CNut-1 (9M)

-

Celkové náklady resp. výdavky a tvorba / použitie rezerv na zabezpečenie udržiavania v prvých deviatich mesiacoch roku t-1

SPPt-1 (9M)

-

skutočne prijaté platby za plnenie Agentúrou poskytnuté v prvých deviatich mesiacoch roku t-1. Skutočne prijaté platby zahŕňajú všetky peňažné príjmy Agentúry za plnenia poskytnuté v prvých deviatich mesiacoch roku t-1 do 31.10.

CNut-2 (4.KV)

-

Celkové náklady resp. výdavky a tvorba / použitie rezerv na zabezpečenie udržiavania v poslednom kalendárnom t.j. štvrtom štvrťroku roku t-2

SPPt-2 (4.KV)

-

skutočne prijaté platby za plnenie Agentúrou poskytnuté v poslednom kalendárnom t.j. štvrtom štvrťroku roku t-2. Skutočne prijaté platby zahŕňajú všetky peňažné príjmy Agentúry za plnenia poskytnuté v poslednom kalendárnom t.j. štvrtom štvrťroku roku t-2 k 31.10. roku t-1

Ustanovenie 14.9 sa prvýkrát použije pri stanovení Kfmr pre výpočet výšky odplaty pre rok 2016.

14.10    Korekčný faktor (Kfmr) sa neuplatní v prípade prebytku príjmov nad nákladmi (t.j. pokiaľ bude vypočítaný Kfmr predstavovať záporné číslo) až do roka v ktorom bude Agentúra disponovať peniazmi a peňažnými ekvivalentmi vo výške 10% financovaných núdzových zásob (v historickej obstarávacej cene).          

14.11    Kladný výsledok hospodárenia Agentúry sa použije len na úhradu neuhradených strát, obstaranie núdzových zásob, financovanie výstavby skladovacích zariadení alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich z bankových úverov, iných obdobných zmlúv, ktorých obsahom je poskytnutie finančných prostriedkov Agentúre, vydaných dlhopisov alebo iných finančných nástrojov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o potrebe vytvorenia finančnej rezervy podľa bodu14.2. Na tento účel sa môže tvoriť v rámci vlastného imania účelovo viazaný fond.

14.12    Obstaranie núdzových zásob a skladovacích zariadení z vlastných prostriedkov Agentúry môže byť refinancované bankovými úvermi, dlhopismi alebo inými finančnými nástrojmi.

14.13    Agentúra nie je oprávnená vynaložiť náklady alebo výdavky, ktoré nesúvisia s predmetom činnosti Agentúry alebo so zabezpečovaním činností a povinností podľa zákona.

14.14    Agentúra nie je oprávnená núdzové zásoby bezodplatne previesť alebo dať do bezodplatného užívania s výnimkou aplikácie ustanovenia § 10 ods. 3 zákona (pôžička núdzových zásob).

14.15    Agentúra je oprávnená obstarať núdzové zásoby aj nad minimálny limit núdzových zásob, pričom obstarávať núdzové zásoby nad úroveň prevyšujúcu 105% ich minimálneho limitu určeného podľa § 7 ods. 6 zákona môže len na základe odporúčania Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

14.16    Agentúra je oprávnená predať núdzové zásoby len v súlade s § 10 zákona (Uvoľňovanie núdzových zásob) alebo § 11 zákona (Voľné nakladanie s núdzovými zásobami).

14.17    Ak Agentúra predá (uvoľní) núdzové zásoby v súlade § 10 zákona, alebo ak Agentúra predá núdzové zásoby v súlade s § 11 zákona, finančné prostriedky získané z predaja núdzových zásob môže Agentúra v rozsahu obstarávacej ceny núdzových zásob použiť len na obstaranie núdzových zásob na účel ich doplnenia alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich z bankových úverov, vydaných dlhopisov alebo iných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s financovaním núdzových zásob alebo skladovacích kapacít vo vlastníctve Agentúry.

15        Prevod podielu na hlasovacích právach v Agentúre

15.1      Na prevod podielu na hlasovacích právach zakladateľa 1 alebo podielu na hlasovacích právach osoby, na ktorú bol určitý podiel na hlasovacích právach zakladateľa 1 prevedený (priamo alebo cez jednu alebo viac osôb) je potrebný súhlas vlády Slovenskej republiky.

15.2      Na prevod podielu na hlasovacích právach podľa bodu 15.1 sa vyžaduje uzavretie písomnej zmluvy, v ktorej nadobúdateľ musí prehlásiť, že pristupuje k stanovám Agentúry a ktorá určí aký podiel na hlasovacích právach je predmetom prevodu. Účinky prevodu podielu na hlasovacích právach nastávajú odo dňa doručenia zmluvy o prevode hlasovacích práv Agentúre nadobúdateľom alebo odo dňa oznámenia prevodu podielu na hlasovacích právach v Agentúre prevodcom, nie však skôr, ako s prevodom podielu na hlasovacích právach vysloví súhlas vláda Slovenskej republiky.

15.3      Podiel na hlasovacích právach sa v súlade s odsekmi 15.1 a 15.2 môže previesť len na osobu, v ktorej má zakladateľ 1 majetkovú účasť.

15.4      Hlasovacie práva člena, ktorý patrí do skupiny podľa bodu 6.4(ii), sú neprevoditeľné.

16        Zrušenie Agentúry

16.1      Zrušenie Agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády Slovenskej republiky.

16.2      Agentúra zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.

16.3      Zániku Agentúry predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu.

16.4      Likvidácia sa nevyžaduje, ak Agentúra nemá žiaden majetok alebo ak existujú dôvody podľa § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný predstavenstvom.

16.5      Pri likvidácii Agentúry sa postupuje primerane podľa § 70 až 75 Obchodného zákonníka.

16.6      Členovia Agentúry nemajú nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok prejde na Správu rezerv.

17        Výkladové pravidlá

Pokiaľ z kontextu týchto stanov výslovne nevyplýva inak, platia nasledovné výkladové pravidlá:

17.1      Delenie týchto stanov na články a body a vkladanie nadpisov slúži iba pre ľahšiu orientáciu a definovanie odkazov v texte a nemá vplyv na vysvetľovanie alebo výklad týchto stanov. Výrazy „tieto stanovy“, „v týchto stanovách“, „nižšie“ a podobné vyjadrenia sa vzťahujú na tieto stanovy a nie iba na niektorý ich konkrétny článok alebo bod alebo inú časť a budú sa týkať aj akéhokoľvek dodatku k týmto stanovám. Odkazy na články a body uvedené v týchto stanovách sú odkazmi na články a body týchto stanov.

17.2      Slová použité v týchto stanovách iba v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský a stredný rod a naopak.

18        Záverečné ustanovenia

18.1      Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť po ich schválení zakladateľmi v rámci zakladateľskej zmluvy Agentúry a po ich odsúhlasení vládou Slovenskej republiky.

18.2      Akákoľvek zmena stanov nenadobudne účinnosť bez predchádzajúceho súhlasu vlády Slovenskej republiky.