Zástupca Agentúry na previerke núdzovej pripravenosti Holandska

V dňoch 02. a 03. marca 2016 Medzinárodná energetická Agentúra (IEA) uskutočnila previerku núdzovej pripravenosti (ERR) Holandska. IEA pritom oslovila Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov so žiadosťou o delegáciu jedného zástupcu do previerkového tímu ako experta v oblasti ropy a ropných výrobkov.

IEA vykonáva previerky núdzovej pripravenosti s cieľom vyhodnotiť systémy jednotlivých členských krajín v oblasti zásobovania ropou, ropnými výrobkami, zemným plynom a elektrickou energiou. Previerkové tímy pritom skúmajú infraštruktúru v týchto oblastiach, bezpečnosť dodávok uvedených zdrojov energie, schopnosť krajín reagovať v prípade výpadkov dodávok, systémy núdzového riadenia a pod.

Okrem predstaviteľov IEA a zástupcu Agentúry sa previerky ERR Holandska zúčastnili aj príslušní odborníci z Nemecka a Belgicka za oblasť zemného plynu a elektrickej energie. Previerkový tím uskutočnil sériu stretnutí so zástupcami holandského ministerstva hospodárstva, holandskej skladovateľskej agentúry pre ropu a ropné výrobky, štatistického úradu a predstaviteľmi najvýznamnejších spoločností v ropnom priemysle, plynárenskom priemysle a elektroenergetike.

Výsledkom previerky ERR Holandska bude správa previerkového tímu, ktorá bude obsahovať vyhodnotenie systémov núdzovej pripravenosti v uvedených oblastiach a odporúčania na možné zlepšenia týchto systémov.