Zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu

Dňa 12. januára 2015 sa zástupca Agentúry zúčastnil pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu (Oil Coordination Group – OCG) v Bruseli, ktorá bola vytvorená na základe Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov. Zástupcovia členských krajín EÚ sa v OCG stretávajú so zástupcami Európskej komisie a rokujú o aktuálnych otázkach energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov.

Zasadnutiu OCG dňa 12. januára 2015 predchádzal workshop o vyhodnotení doterajšieho fungovania a vykonávania smernice2009/119/ES. Európska komisia poverila vyhodnotením uvedenej smernice externú konzultantskú spoločnosť, ktorej zástupcovia na tomto workshope prezentovali predbežné závery z procesu vyhodnotenia. So zástupcami uvedenej spoločnosti sa zástupcovia Agentúry EOSA spolu s niekoľkými inými skladovateľský agentúrami z krajín EÚ stretli už predtým počas procesu vyhodnotenia, aby jej prezentovali návrhy niektorých zmien v smernici, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe pri uplatňovaní ustanovení smernice. Predmetné návrhy zástupcovia uvedenej spoločnosti prezentovali aj na tomto workshope a Európska komisia bude skúmať možnosť ich implementácie.

Po skončení workshopu nasledovalo pravidelné zasadnutie OCG. Hlavnými témami zasadnutia boli najmä:

- pokračujúca diskusia k procesu vyhodnotenia smernice,

- informácia od Európskej komisie o zozname tzv. projektov spoločného záujmu EÚ v oblasti ropnej bezpečnosti, medzi ktoré Európska komisia zaradila aj projekt BSP (Bratislava-Schwechatpipeline),

- informácia o procese hodnotenia „kondície“ európskych rafinérií,

- prezentácie o aktuálnom vývoji od zástupcov niektorých európskych krajín,

- správa o kontrole implementácie smernice 2009/119/ES v členských krajinách,

 

- usmernenie Eurostatu k sektorovej klasifikácii ústredných subjektov správy zásob (skladovateľských agentúr) a pod.