Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – jún 2019

Naši kolegovia sa v dňoch 26. a 27. júna 2019 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).

Zasadnutie SOM sa venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu. Ceny ropy momentálne stabilizované s pomerne nízkou volatilitou. Sekretariát IEA sa venoval prognóze vývoja spotreby ropy na nasledujúce dva roky. Najväčším spotrebiteľom ropy sa  stala Čína a je predpoklad, že rast spotreby zo strany tejto krajiny bude pokračovať. Na uvedené informácie nadviazala aj prezentácia IEA o situácii na svetovom trhu s plynom.

Špeciálny blok bol zameraný na vývoj dopytu po rope z celosvetového hľadiska vzhľadom na predpokladané zvyšovanie účinnosti automobilov s klasickým spaľovacím motorom a rozvoj elektromobilov. Energetická účinnosť je kľúčovým mechanizmom, ktorý obmedzuje spotrebu ropy v automobiloch – odhaduje sa, že do roku 2040 sa nebudú predávať žiadne vozidlá, ktoré by mali spotrebu paliva vyššiu ako 6,5 litra / 100 km. V prípade predpokladaného rozvoja osobnej, ale aj nákladnej  autobusovej dopravy formou elektrických vozidiel by bolo možné očakávať, že v dlhodobom výhľade sa zníži spotreba ropy až o dve tretiny. Uvedené si vyžaduje rozsiahle investície do rozvoja výroby elektrickej energie a rozvodných sietí. Na záver IEA predstavila konkrétne zrealizované iniciatívy na podporu politík energetickej účinnosti.

V úvode 158. zasadnutia SEQ boloprezentované vyhodnotenie súladu členských krajín so skladovateľskými záväzkami. Slovenská republika svoje záväzky trvale plní, aktuálne na úrovni približne 141 dní priemerných denných čistých dovozov (zásoby vo vlastníctve Agentúry spolu s komerčnými zásobami podnikateľských subjektov).

Ťažiskovou témou tohto zasadnutia SEQ bolo hodnotenie výpadku dodávok ropy ropovodom Družba v krajinám V4 a Nemecka z dôvodu kontaminácie organickými chloridmi. Zástupcovia dotknutých krajín odprezentovali konkrétne zrealizované kroky, ktorými čelili stavu ropnej núdze a taktiež získané cenné ponaučenia. Všetky krajiny uvedený jednomesačný výpadok dodávky ropy zvládli úspešne. Priamo v praxi tak bolo možné otestovať v týchto krajinách existujúce postupy a núdzové plány. Na základe prezentovaných postupov je potrebné konštatovať, že vďaka udržiavaniu núdzových zásob obyvateľstvo dotknutých krajín výpadok v zásobovaní pohonnými hmotami nezaregistrovalo a nebol narušený štandardný chod národného hospodárstva.