Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

V dňoch 20. - 21. marca 2017 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).

Hlavnou témou zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetových ropných trhoch s poukazom na vývoj cien ropy za predchádzajúce roky a predpoklad ich vývoja aj v nasledujúcich rokoch. Kým cena ropy klesla o 20 USD/barel v priebehu roka 2015, v roku 2016 cenový vývoj vymazal takmer celú uvedenú stratu a rok 2016 skončil presne na rovnakej cenovej úrovni ako v roku 2014, t. j. 56 USD/barel. Diskutovaný bol najmä predpokladaný vývoj spotreby ropy a ropných výrobkov v krátkodobom a dlhodobom horizonte až do roku 2040, pričom krajiny ako Čína a India budú zodpovedné za takmer polovicu rastu dopytu v uvedenom období.

Na zasadnutí SEQ bol predstavený dosiahnutý pokrok v riešení otázky skladovania núdzových zásob v krajinách, ktoré nie sú súčasťou OECD s následnou možnosťou započítať uvedené zásoby oproti záväzkom voči IEA a taktiež pokrok v otázke vytvorenia tzv. „ropného dáždnika“ s cieľom zahrnúť do systému ochrany pred neočakávanými výpadkami dodávok ropy aj tie krajiny, ktoré nie sú členmi IEA.

Sekretariát IEA prezentoval pokrok v snahe IEA o úpravu tzv. hĺbkových previerok (IDR; in-depth review) a ich zosúladenie s previerkami núdzovej pripravenosti (ERR; emergency response review). Predpokladá sa, že už na prelome rokov 2017/2018 sa začnú realizovať kombinované previerky.

Osobitný priestor bol venovaný vyhodnoteniu previerok núdzovej pripravenosti členských krajín (Fínsko, Švédsko a Nemecko) a zároveň boli prezentované výsledky strednodobých previerok (mid-term review) Českej republiky, Luxemburska a Írska. Táto téma bola prínosná aj z toho dôvodu, že Slovenská republika začne koncom roka 2017 pripravovať podklady na strednodobú previerku, ktorá nadväzuje na ERR z roku 2015.