Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

V dňoch 24.-26. júna 2014 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) je medzinárodná organizácia združujúca 29 najvyspelejších krajín sveta, ktorej pôvodným cieľom bolo zabezpečiť spoluprácu členských krajín pri budovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov ako ochranu pred opakujúcimi sa výpadkami dodávok ropy v minulosti. Postupne sa činnosť IEA rozšírila na širokú energetickú spoluprácu členských krajín vrátane zemného plynu, elektriny a obnoviteľných zdrojov. Slovenská republika je členom IEA od roku 2007.

Stála skupina IEA pre núdzové otázky (SEQ) má za úlohu koordinovať núdzové politiky členských štátov pre prípad výpadkov dodávok ropy a zabezpečiť dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Medzinárodného energetického programu. Predstavitelia SEQ vykonávajú pravidelné previerky energetickej pripravenosti členských štátov, vyhodnocujú núdzové systémy jednotlivých krajín a poskytujú odporúčania na zlepšenie ich núdzovej pripravenosti.

Stála skupina IEA pre ropné trhy (SOM) sleduje situáciu na ropných trhoch, analyzuje vývoj svetového obchodu s ropou a ropnými výrobkami, pripravuje prognózy do budúcnosti a vypracúva pravidelné správy o ropných trhoch.

Okrem uvedených pravidelných zasadnutí v Paríži sa zástupcovia Agentúrypre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v IEA zúčastnili tzv. Cvičenia núdzovej reakcie ERE7. Cvičenie núdzovej reakcie spočívalo v predstavení hypotetického scenára výpadkov dodávok ropy na globálny trh. Zástupcovia jednotlivých krajín rozdelení do menších pracovných skupín mali za úlohu analyzovať situáciu a navrhnúť postup, ktorý by IEA mala prijať na zmiernenie negatívnych dôsledkov týchto výpadkov.