Súbory cookies

Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, Slovenská republika, IČO: 457 416 62, zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb, ktoré vedie Okresný úrad Bratislava pod registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076, zodpovedná osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov: Peter Jurák, e-mail: info@eosa.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), používa súbory cookies.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

 

Ako používame cookies?

Na tejto webovej stránke používame cookies, aby sme zabezpečili celistvosť návštevníckeho procesu a umožnili užívateľom osobne si prispôsobiť internetovú stránku. 

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujte záujem s používaním súborov cookies.

 

Ako kontrolovať cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

 

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

 

Vaše práva

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

  • právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov);
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);  
  • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, na základe ktorého môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR; 
  • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);
  • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR (v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak  sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Vo veci spracúvania Vašich osobných údajov a/alebo uplatnenia Vašich práv môžete kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mailom na: info@eosa.sk

Za účelom overenia identity dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa je potrebné, aby v žiadosti uviedla svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade však musí dotknutú osobu informovať.

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: www.eosa.sk v časti Ochrana osobných údajov.