Rokovanie skladovateľských agentúr k prehodnoteniu európskej smernice

Zástupcovia Agentúry sa dňa 30. novembra 2015 v Rotterdame zúčastnili rokovania vybraných agentúr skladujúcich núdzové zásoby členských krajín Európskej únie. Rokovanie sa týkalo procesu prehodnotenia európskej Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov.

Smernicu Rady 2009/119/ES boli členské krajiny povinné implementovať do 31. decembra 2012. V roku 2015 Európska komisia spustila proces vyhodnotenia doterajšieho fungovania a vykonávania uvedenej smernice. Tento proces iniciatívne využili niektoré skladovateľské agentúry, medzi nimi aj slovenská agentúra EOSA, ako možnosť navrhnúť niektoré zmeny, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe pri uplatňovaní predmetných ustanovení smernice. Za týmto účelom sa v sídle holandskej skladovateľskej agentúry COVA v Rotterdame uskutočnilo stretnutie zástupcov agentúr z vybraných štátov (Írsko, Holandsko, Belgicko, Španielsko, Česká republika, Dánsko, Slovenská republika, Estónsko, Rakúsko a Nemecko) so zástupcami Európskej komisie, ktorí zastrešujú uvedený proces vyhodnotenia smernice 2009/119/ES. Zástupcovia uvedených agentúr na stretnutí prezentovali spoločné stanovisko k niektorým návrhom, ktorých implementovanie do predmetnej smernice umožní efektívnejšie udržiavať núdzové zásoby v záujme zabezpečenia energetickej bezpečnosti jednotlivých krajín EÚ. Medzi návrhmi tejto skupiny skladovateľských agentúr boli najmä:

- úprava výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropy podľa prílohy č. I smernice,

- odstránenie 10 % odpočítania úrovne zásob podľa prílohy č. III smernice,

- posunutie začiatku účinnosti nového minimálneho limitu núdzových zásob pre každý rok,

- väčšia kontrola tzv. ticketových dohôd,

- požiadavka, aby štruktúra núdzových zásob členských krajín zodpovedala domácej spotrebe ropných výrobkov a pod.

Zástupcovia slovenskej Agentúry na rokovaní na podporu uvedených návrhov prezentovali konkrétne údaje a skúsenosti z aplikovania predmetných pravidiel zo Slovenskej republiky, aby zástupcovia Európskej komisie mali lepší obraz o potrebe úpravy týchto pravidiel.

Predmetné rokovanie bolo dôležité najmä kvôli tomu, aby Európska komisia zodpovedná za prípravu európskej legislatívy dostala spätnú väzbu od orgánov priamo zodpovedných za výkon tejto smernice, teda skladovateľských agentúr. Takýmto spôsobom bude možné legislatívu pripraviť s prihliadnutím na konkrétne skúsenosti a potreby energetickej bezpečnosti jednotlivýchčlenských krajín,ako aj Európskej únie ako celku.