Previerka núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky

V dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 uskutočnila Medzinárodná Energetická Agentúra previerku núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky. Previerka sa uskutočnila v sídle Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pričom organizáciu zastrešovala Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Medzinárodná Energetická Agentúra (IEA) je špecializovaná organizácia pridružená k OECD zaoberajúca sa kolektívnou energetickou bezpečnosťou členských krajín. IEA združuje 29 najvyspelejších krajín sveta, pričom Slovenská republika je členom od roku 2007.

IEA vykonáva previerky núdzovej pripravenosti (Emergency Response Review - ERR) všetkých členských krajínv približne 5 ročných cykloch. Pri ERR previerke IEA posudzuje systém pripravenosti členských krajín v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov, ako aj v oblasti bezpečnosti v dodávkach zemného plynu a elektrickej energie. Vyhodnocuje pritom pripravenosť jednotlivých súčastí núdzových systémov a ich schopnosť reagovať na potenciálne výpadky dodávok uvedených druhov energií.

Pri previerke Slovenskej republiky boli okrem zástupcov IEA členmi previerkového tímu aj zástupcovia vybraných členských krajín (Česká republika, Poľsko, Švédsko, Maďarsko) a Európskej komisie. Za Slovenskú republiku sa previerky zúčastnili predstavitelia Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a Ministerstva hospodárstva SR. Prizvaní boli aj zástupcovia najvýznamnejších priemyselných subjektov z energetického sektora.

Previerka prebehla v súlade s programom, pričom zástupcovia previerkového tímu v závere vyjadrili spokojnosť s celkovou organizáciou podujatia. Podľa programu bol prvý deň venovaný posudzovaniu ropnej bezpečnosti Slovenskej republiky a druhý deň bezpečnosti v oblasti dodávok zemného plynu a elektrickej energie. Výsledky previerky spracuje previerkový tím v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov v podobe správy, ktorá bude prezentovaná a vyhodnotená na nasledujúcom stretnutí Pracovnej skupiny IEA pre núdzové otázky. Previerková správa bude obsahovať aj súbor odporúčaní zameraných na možné vylepšenie existujúcich núdzových systémov.