Oil Forum 2023

V dňoch 10. – 11. októbra 2023 sa v srbskom Belehrade uskutočnilo stretnutie Oil Forum organizované Energetickou komunitou, ktorý bol zameraný na núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Energetická komunita je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je koordinovať politiky jednotlivých krajín a rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky medzi Európskou úniou na jednej strane a krajinami juhovýchodnej Európy a čiernomorskej oblasti na druhej strane. Uvedené krajiny združené v Energetickej komunite nie sú členmi Európskej únie, ale snažia sa svoje energetické politiky priblížiť štandardom a požiadavkám európskej legislatívy. Jedným z hlavných predmetov tejto spolupráce je aj budovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa vzoru krajín Európskej únie.

Energetická komunita na uvedený workshop pozvala zástupcu slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, aby prítomným porozprával o skúsenostiach zo Slovenskej republiky s budovaním núdzových zásob po vstupe Slovenska do Európskej únie, ako aj o systémových zmenách spred 10 rokov, ktorých výsledkom bolo založenie agentúrneho systému správy a financovania núdzových zásob v Slovenskej republike.

Krajiny združené v Energetickej komunite sú ešte len v procese systematického budovania núdzových zásob a zatiaľ nedosahujú úroveň núdzových zásob podľa európskej legislatívy. Pri tejto snahe sa stretávajú s mnohými organizačnými, politickými a finančnými ťažkosťami, preto skúsenosti prezentované členskými krajinami EÚ vrátane Slovenska môžu byť veľmi cenné pre vhodné nastavenie systému a postupného budovania núdzových zásob v týchto krajinách. Úspešné pokračovanie tohto procesu bude v záujme nielen energetickej bezpečnosti samotných krajín Energetickej komunity, ale aj v záujme celkovej kolektívnej energetickej bezpečnosti v Európe.