NESO - Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť

Dňa 16. októbra 2019 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) uskutočnilo pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO.

Zástupca SŠHR SR na zasadnutí informoval prítomných o pripravovanom núdzovom pláne, ktorého vypracovanie určuje zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z.z.“). Návrh núdzového plánu bol zaslaný členom komisie s požiadavkou na zaslanie pripomienok do 25.10.2019, následne bude núdzový plán postúpený na medzirezortné pripomienkové konanie. Zástupca SŠHR SR zároveň informoval o prijatí novely zákona č. 218/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2020, do ktorej bola transponovaná európska legislatíva. Do novelizácie zákona bola zapracovaná aj nová možnosť nakladania s núdzovými zásobami pri ich uvoľňovaní formou pôžičky a boli tiež upravené niektoré postupy v záujme efektívneho riešenia stavu ropnej núdze.

Zástupca Agentúry informoval o aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (Agentúra udržiava núdzové zásoby na úrovni 92,6 dní priemerných denných čistých dovozov) a o plnení plánu obmien ropných výrobkov pre rok 2019. Ďalším bodom programu bola informácia o pripravovanom cvičení núdzovej pripravenosti ERE 10 (Emergency Response Exercise), ktoré plánuje uskutočniť Medzinárodná energetická agentúra v prvom štvrťroku 2020 a do ktorého sa prostredníctvom svojich zástupcov zapojí aj Slovenská republika. Cieľom cvičenia bude na hypotetickej prípadovej štúdii preveriť pripravenosť členských štátov IEA riešiť výpadok ropy, resp. ropných výrobkov na trhu a teoretický nácvik zapojenia sa do kolektívnej akcie – uvoľnenia núdzových zásob členskými krajinami IEA.