Mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO

Dňa 10. februára 2016 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov.Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejšízástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. 

Pravidelné zasadnutia Komisie NESO sa uskutočňujú dvakrát ročne, pričom predseda SŠHR SR môže zvolať zasadnutie kedykoľvek v prípade potreby riešenia núdzovej situácie. Zasadnutie zo dňa 10. februára 2016 bolo zvolané ako mimoriadne zasadnutie, keďže jeho jediným programom bolo Cvičenie núdzovej reakcie ERE 8, ktoré organizovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Cvičenie ERE 8 spočívalo v predstavení hypotetického scenára výpadkov dodávok ropy na svetový trh a nácviku komunikačných systémov medzi Sekretariátom IEA a členskými krajinami, ako aj medzi príslušnými orgánmi v rámci jednotlivých členských krajín. Úlohou členov Komisie NESO pri tomto cvičení bolo prediskutovať hypotetický scenár, ktorým bol výpadok dodávok ropy na svetový trh zo Saudskej Arábie v objeme 7 miliónov barelov za deň, určiť jeho potenciálny vplyv na Slovenskú republiku a odporučiť predsedovi SŠHR SR ďalší postup pri riešení takejto núdzovej situácie.

Súčasťou cvičenia bol návrh IEA na vyhlásenie kolektívnej akcie, ktorá by spočívala v uvoľnení núdzových zásob členských krajín IEA v stanovenom objeme na vyriešenie uvedenej núdzovej situácie. Členovia Komisie NESO po prediskutovaní situácie odporučili predsedovi SŠHR SR zapojiť sa do kolektívnej akcie IEA v zmysle medzinárodného záväzku Slovenskej republiky. SŠHR SR následne na základe tohto odporúčania potvrdila účasť Slovenskej republiky na kolektívnej akcii IEA v rámci cvičenia ERE 8. Cvičenie bude pokračovať nasledujúce 2 mesiace zbieraním tzv. núdzových štatistických údajov a ich zasielaním do IEA zo strany SŠHR SR.