Konferencia „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“

V dňoch 21.-22. apríla 2015 Správa štátnych hmotných rezerv SR zorganizovala medzinárodnú konferenciu s názvom „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“.Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na krajiny V4 a Slovinskaako partnerskej krajiny. Zúčastnili sa jej vedúci predstavitelia a odborný personál z orgánov zabezpečujúcich udržiavanie štátnych hmotných rezerv v jednotlivých krajinách.

Hlavnou témou konferencie bola cezhraničná spolupráca v regióne V4 a rozvoj odborného dialógu o aktuálnych otázkach a problémoch súvisiacich so správou štátnych hmotných rezerv. Hmotné rezervy sú určené na riešenie a zmierňovanie rôznych druhov krízových situácií, z ktorých najaktuálnejšie sú najmä prírodné katastrofy, výpadky dodávok ropy, zemného plynu, epidémie, či dokonca vojnové konflikty. Takéto krízové situácie častokrát nepoznajú hranice štátov a spolupráca a koordinovaný postup susediacich krajín sú preto kľúčové pre efektívnosť a úspešnosť ich zvládnutia.

Na konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, aby informovali o systéme udržiavania núdzových zásob v Slovenskej republike a pripravenosti na riešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov. Podľa novej legislatívy boli v Slovenskej republike núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov organizačne aj finančne oddelené od systému štátnych hmotných rezerv. Zástupca Agentúry prítomných informoval o tomto procese, o fungovaní nového agentúrneho systému, ale aj o zachovanom prepojení a spolupráci Agentúry a Správy štátnych hmotných rezerv SR pri riešení stavu ropnej núdze. Každá z krajín V4 má mierne odlišný systém udržiavania núdzových zásob, preto otvorená výmena poznatkov a skúseností na podobných podujatiach môže pomôcť k zdokonaľovaniu systémov jednotlivých krajín a efektívnejšej medzinárodnej spolupráci pri riešení núdzových stavov v budúcnosti.