Komisia pre ropnú bezpečnosť – NESO

Dňa 30. júna 2015 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Zástupca Agentúry prítomných informoval o aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a ich pripravenosti na riešenie potenciálneho stavu ropnej núdze. K ďalším bodom programu zasadnutia patrila prezentácia SŠHR SR o vývoji spotreby a dovozov ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom roku, čo má vplyv na výpočet minimálneho limitu núdzových zásob na príslušný rok. Zástupca Agentúry informoval, že v dôsledku zvýšenia minimálneho limitu núdzových zásob pre rok 2015 Agentúra v marci 2015 dokúpila núdzové zásoby ropy za účelom splnenia minimálneho limitu a zvýšenia energetickej bezpečnosti krajiny. Prezentované boli tiež informácie o pripravovanom cvičení uvoľňovania núdzových zásob a zástupcovia SŠHR SR informovali o previerke núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky, ktorú vykoná Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015.