Interné dokumenty

Interné dokumenty Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

  • Zakladateľská zmluva

    Táto Zakladateľská zmluva sa uzatvára medzi: (1) Spoločnosť pre skladovanie, a. s., spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom 461, 919 33 Trakovice, Slovenská republika, IČO: 47 400 781, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10607/T (ďalej len „zakladateľ 1“), (2) Bennet Oil s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa prá... Čítať viac...

  • Stanovy (účinné od 21.07.2021)

    Záujmové združenie právnických osôb Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) je založené na základe zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 2... Čítať viac...

  • Pravidlá

    Pravidlá sprístupňovania a poskytovania informácií (ďalej len „Pravidlá“) týkajúcich sa Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) Poskytovanie vysvetlení / informácií, ktoré súvisia s predmetom rokovania členskej schôdze Agentúry členom Agentúry 1.     V ... Čítať viac...