Informácia o zmene prepočítavania zabezpečovacieho depozitu podľa bodu 9.6 Obchodných podmienok

Podľa aktuálne platných a účinných Obchodných podmienok sa vybraným podnikateľom prepočítava zabezpečovací depozit podľa bodu 9.6 Obchodných podmienok do konca novembra 2016, s účinnosťou od 1. januára 2017 a následne sa prepočíta aj začiatkom roka 2017 podľa bodu 9.4 (ii) Obchodných podmienok. Navrhované zmeny Obchodných podmienok, ktoré sú v procese schvaľovania zlučujú vyššie uvedené dva prípady do jedného bodu, v rámci ktorého sa bude zabezpečovací depozit vypočítavať len jedenkrát ročne.

Táto výnimka sa nevzťahuje na vybraných podnikateľov, ktorí uzatvorili zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob v roku 2016 a teda účinnosť ich zmluvy je kratšia ako 12 kalendárnych mesiacov; týmto vybraným podnikateľom sa prehodnocovanie výšky zábezpeky realizuje odlišným spôsobom.

V súvislosti s vyššie uvedenou plánovanou zmenou Obchodných podmienok predstavenstvo Agentúry rozhodlo, že z dôvodu efektívnosti a zníženia administratívnej záťaže vybraným podnikateľom sa nebude postupovať v súlade s bodom 9.6 aktuálne platných Obchodných podmienok. V zmysle tohto rozhodnutia Agentúra nebude vybraným podnikateľom prepočítavať výšku zabezpečovacieho depozitu v mesiaci november 2016, ale až začiatkom roku 2017 v zmysle plánovaných zmien Obchodných podmienok.