Informácia o zmene Obchodných podmienok a zmene formulárového znenia Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob od 1. januára 2020

 

Vážení vybraní podnikatelia,

v súvislosti s novelizovaným zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novelizovaný zákon č. 218/2013 Z. z.“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020, bolo potrebné zosúladiť aj niektoré interné dokumenty Agentúry vrátane Obchodných podmienok Agentúry, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k Zmluve o zabezpečení udržiavania núdzových zásob (ďalej len „Zmluva“) a samotného formulárového znenia Zmluvy.

Najzásadnejšou zmenou, ktorú nové Obchodné podmienky a formulárové znenie Zmluvy prinesú bude predovšetkým zjednotenie terminológie pojmov „Odplata“ a „Cena“ s novelizovaným zákonom č. 218/2013 Z. z. Obchodné podmienky obsahujú aj drobné korekcie, resp. doplnenia, ktoré sú však iba v minimálnom rozsahu a nemajú žiaden negatívny vplyv na Vybraných podnikateľov.

 

NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBUDNÚ ÚČINNOSŤ OD 1. JANUÁRA 2020.

Obchodné podmienky, účinné od 1. januára 2020 sú voľne dostupné aj v časti „NA STIAHNUTIE“.