Informácia o zmene Obchodných podmienok

V nadväznosti na výzvu vybraným podnikateľom na predloženie námetov, respektíve pripomienok z aplikačnej praxe k aktuálne platným Obchodným podmienkam Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zo dňa 03. októbra 2016, Agentúra si týmto dovoľuje informovať vybraných podnikateľov, že všetky zhromaždené pripomienky boli vyhodnotené a dňa 30. novembra 2016 predstavenstvo Agentúry schválilo zmenu Obchodných podmienok.

NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBUDNÚ ÚČINNOSŤ OD 1. JANUÁRA 2017.

Obchodné podmienky, účinné od 01. januára 2017 tvoria prílohu k tejto informácii, pričom sú voľne dostupné aj v časti „NA STIAHNUTIE“.

Priložené súbory: