Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2022

Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných skladovateľských zmlúv.  Cieľom kontroly je najmä overiť, že uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v dostatočnom množstve a vyhovujúcej kvalite. Kontroly sú uskutočňované v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Stanovami Agentúry, uzatvorenými zmluvnými vzťahmi a internými predpismi Agentúry s cieľom zabezpečiť, aby núdzové zásoby boli nepretržite dostupné a pripravené na riešenie núdzových stavov.

V súlade s internými predpismi Agentúry je množstvo núdzových zásob kontrolované zamestnancami Agentúry nasledovne:

kvartálne kontroly - kontroly realizované v mesiacoch marec, jún, september a december, ktoré sa realizujú fyzicky v priestoroch terminálov ochraňovateľa / skladovateľa,

mesačné kontroly - evidenčné kontroly realizované v ostatných mesiacoch roka sú realizované na základe podkladov v podobe elektronického prenosu údajov z meracích zariadení z jednotlivých skladovacích nádrží obdržaných od ochraňovateľa / skladovateľa.

Kvalita núdzových zásob ropy je kontrolovaná v mesačných intervaloch a kvalita ropných výrobkov bola štandardne skontrolovaná dvakrát ročne odobratím vzoriek z každej skladovacej nádrže a vykonaním kvalitatívnych analýz v akreditovanom laboratóriu. Účelom kvalitatívnych analýz bolo overiť, že jednotlivé kvalitatívne parametre skladovaných zásob spĺňajú požiadavky príslušných technických noriem, aby núdzové zásoby v prípade potreby ich uvoľnenia mohli byť priamo použité na zabezpečenie dodávok ropy a ropných výrobkov pre hospodárstvo a obyvateľstvo Slovenskej republiky.

Kontrolná činnosť vykonávaná Agentúrou v oblasti udržiavania núdzových zásob v roku 2022 preukázala nasledovné:

1.  Všetky núdzové zásoby vo vlastníctve Agentúry udržiavané uznanými skladovateľmi majú vyhovujúcu kvalitu v zmysle požiadaviek príslušných technických noriem. Núdzové zásoby sú tak neustále pripravené na použitie pre prípad potreby riešenia stavu ropnej núdze.

2.     Núdzové zásoby sú nepretržite dostupné a pripravené na okamžité vyskladnenie.

3.   Núdzové zásoby sú udržiavané v štruktúre predpísanej zákonom a skladovateľskými zmluvami. Pomer medzi zásobami ropy a ropných výrobkov je v rámci zákonom povoleného intervalu.

4.  Uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v predpísanom množstve na základe zmlúv o skladovaní uzatvorených medzi Agentúrou a uznanými skladovateľmi. Agentúra tak spĺňa svoje zákonné povinnosti a Slovenská republika plní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ropnej bezpečnosti.