Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2021

Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných skladovateľských zmlúv.  Cieľom kontroly je overiť, že uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v dostatočnom množstve a vyhovujúcej kvalite. Kontroly sú uskutočňované v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Stanovami Agentúry, uzatvorenými zmluvnými vzťahmi a internými predpismi Agentúry s cieľom zabezpečiť, aby núdzové zásoby boli nepretržite dostupné a pripravené na riešenie núdzových stavov.

V súlade s internými predpismi Agentúry je množstvo núdzových zásob kontrolované zamestnancami Agentúry s periodicitou každý kalendárny štvrťrok. Kontroly množstva núdzových zásob zo strany zamestnancov Agentúry sú vykonávané fyzickými kontrolami v mieste skladovania, v prípade zásob ropy kontrolou stavu prostredníctvom centrálneho dispečingu terminálu a v prípade ropných výrobkov osobitnou kontrolou každej skladovacej nádrže prostredníctvom meracieho zariadenia. V priebehu roka 2021 však štandardný priebeh plánovaných kontrol množstva núdzových zásob bol narušený prijatými opatreniami vlády a príslušných orgánov zameranými na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. V dôsledku uvedených opatrení nebolo možné uskutočniť niektoré kontroly núdzových zásob fyzicky v mieste skladovania, a preto sa namiesto toho overenie množstva skladovaných núdzových zásob uskutočnilo prostredníctvom elektronických prostriedkov v podobe elektronického prenosu údajov z meracích zariadení z jednotlivých skladovacích nádrží, tzv. „na diaľku“.

V súvislosti s kontrolou množstva núdzových zásob sa oproti minulým rokom v roku 2021 vykonali nielen vopred plánované fyzické štvrťročné kontroly (z pandemických dôvodov niekedy vykonané na diaľku), ale navyše aj administratívne mesačné kontroly „na diaľku“ postupom popísaným vyššie. Tieto mesačné kontroly  sa zaviedli do praxe v nadväznosti na rokovania vedenia Agentúry so zástupcami Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ohľadne výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Kvalita núdzových zásob ropy a ropných výrobkov bola v roku 2021 vykonaná štandardne reflektujúc charakteristiku jednotlivých núdzových zásob a historicky zaužívanú prax. V súlade s uvedeným kvalita núdzových zásob ropy bola kontrolovaná v mesačných intervaloch (skladovateľ ropy sám iniciatívne vykonáva kontroly v mesačných intervaloch) a kvalita ropných výrobkov dvakrát ročne. Táto kontrola kvality núdzových zásob sa vykonáva odobratím vzoriek z každej skladovacej nádrže a vykonaním kvalitatívnych analýz v akreditovanom laboratóriu. Účelom kvalitatívnych analýz bolo overiť, že jednotlivé kvalitatívne parametre skladovaných zásob spĺňajú požiadavky príslušných technických noriem a sú v požadovanej kvalite, aby núdzové zásoby v prípade potreby ich uvoľnenia mohli byť priamo použité na zabezpečenie dodávok ropy a ropných výrobkov pre hospodárstvo a obyvateľstvo Slovenskej republiky. V prípade ropných výrobkov boli v súvislosti s odporúčaním Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2021 okrem analýz vykonaných v akreditovanom laboratóriu, ktoré vybral uznaný skladovateľ, vykonané aj opakované analýzy kvality predmetných ropných výrobkov z 37 nádrží v inom laboratóriu IMU (Institut für Mineralölproduke und Umweltanalytik ZT-GesmbH). Výsledky týchto opakovaných analýz potvrdili súlad kvalitatívnych parametrov predmetných ropných výrobkov s príslušnými technickými normami, ako aj súlad s výsledkami analýz vykonaných akreditovaným laboratóriom, ktoré vybral uznaný skladovateľ núdzových zásob ropných výrobkov.

Kontrolná činnosť vykonávaná Agentúrou v oblasti udržiavania núdzových zásob v roku 2021 preukázala nasledovné:

  1. Všetky núdzové zásoby vo vlastníctve Agentúry udržiavané uznanými skladovateľmi majú vyhovujúcu kvalitu v zmysle požiadaviek príslušných technických noriem. Núdzové zásoby sú tak neustále pripravené na použitie pre prípad potreby riešenia stavu ropnej núdze.
  2. Núdzové zásoby sú nepretržite dostupné a pripravené na okamžité vyskladnenie.
  3. Núdzové zásoby sú udržiavané v štruktúre predpísanej zákonom a skladovateľskými zmluvami. Pomer medzi zásobami ropy a ropných výrobkov je v rámci zákonom povoleného intervalu.
  4. Uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v predpísanom množstve na základe zmlúv o skladovaní uzatvorených medzi Agentúrou a uznanými skladovateľmi. Agentúra tak spĺňa svoje zákonné povinnosti a Slovenská republika plní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ropnej bezpečnosti.