Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2020

Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných zmlúv.  Cieľom kontroly je overiť, že uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v dostatočnom množstve a vyhovujúcej kvalite. Kontroly sú uskutočňované v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Stanovami Agentúry, uzatvorenými zmluvnými vzťahmi a internými predpismi Agentúry s cieľom zabezpečiť, aby núdzové zásoby boli nepretržite dostupné a pripravené na riešenie núdzových stavov.

V súlade s internými predpismi Agentúry je množstvo núdzových zásob kontrolované zamestnancami Agentúry s periodicitou každý štvrťrok. Kontroly množstva núdzových zásob zo strany zamestnancov Agentúry sú vykonávané fyzickými kontrolami v mieste skladovania, v prípade zásob ropy kontrolou stavu prostredníctvom centrálneho dispečingu terminálu a v prípade ropných výrobkov osobitnou kontrolou každej skladovacej nádrže prostredníctvom meracieho zariadenia. V priebehu roka 2020 však štandardný priebeh kontrol množstva núdzových zásob bol narušený prijatými opatreniami vlády a príslušných orgánov zameranými na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. V dôsledku uvedených opatrení mohli zamestnanci Agentúry uskutočniť fyzické kontroly núdzových zásob v mieste skladovania iba v 2. a 4. štvrťroku 2020, pričom v 1. a 3. štvrťroku 2020 sa overenie množstva skladovaných núdzových zásob uskutočnilo iba prostredníctvom elektronických prostriedkov v podobe elektronického prenosu údajov z meracích zariadení z jednotlivých skladovacích nádrží.

Kvalita núdzových zásob bola štandardne skontrolovaná dvakrát ročne odobratím vzoriek z každej skladovacej nádrže a vykonaním kvalitatívnych analýz v akreditovanom laboratóriu. Účelom kvalitatívnych analýz bolo overiť, že jednotlivé kvalitatívne parametre skladovaných zásob spĺňajú požiadavky príslušných technických noriem, aby núdzové zásoby v prípade potreby ich uvoľnenia mohli byť priamo použité na zabezpečenie dodávok ropy a ropných výrobkov hospodárstvu a obyvateľstvu Slovenskej republiky.

Kontrolná činnosť vykonávaná Agentúrou v oblasti udržiavania núdzových zásob v roku 2020 preukázala nasledovné:

  1. Uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v množstve podľa zmlúv o skladovaní uzatvorených medzi Agentúrou a uznanými skladovateľmi. Agentúra tak plní svoju zákonnú povinnosť udržiavať núdzové zásoby aspoň na úrovni 90 dní priemerných denných čistých dovozov (ku koncu roka 2020 na úrovni 96 dní) a Slovenská republika plní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ropnej bezpečnosti.
  2. Všetky núdzové zásoby majú vyhovujúcu kvalitu v zmysle požiadaviek príslušných technických noriem. Núdzové zásoby sú tak neustále pripravené na použitie pre prípad potreby riešenia stavu ropnej núdze.
  3. Núdzové zásoby sú nepretržite dostupné a pripravené na okamžité vyskladnenie.
  4. Núdzové zásoby sú udržiavané v štruktúre určenej zákonom a skladovateľskými zmluvami. Pomer medzi zásobami ropy (64 %) a ropných výrobkov (36 %) je v rámci zákonom predpísaného intervalu.

Uvedené závery kontrolnej činnosti boli v praxi potvrdené napríklad aj počas mimoriadne vážnej situácie v roku 2019, kedy boli na niekoľko týždňov úplne zastavené dodávky ropy do Slovenskej republiky cez ropovod Družba. Agentúra v spolupráci so súkromným sektorom zabezpečila náhradné dodávky ropy, aby rafinérska výroba a zásobovanie ropnými výrobkami mohli v Slovenskej republike nerušene pokračovať. Vďaka tejto pohotovej reakcii nebolo potrebné zo strany vlády prijať žiadne obmedzujúce opatrenia a hospodárstvo ani obyvateľstvo Slovenskej republiky nepocítilo žiadne negatívne následky výpadkov dodávok ropných výrobkov.