Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2019

Hlavným cieľom kontrolnej činnosti uskutočňovanej zamestnancami Agentúry je overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) ochraňovaných uznanými skladovateľmi z hľadiska množstva a kvality. Kontroly sú uskutočňované v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Stanovami, uzatvorenými zmluvnými vzťahmi a internými predpismi, aby núdzové zásoby boli nepretržite dostupné a pripravené na riešenie núdzových stavov.

Dôležitosť vykonávania tejto kontrolnej činnosti, ako aj samotnej existencie Agentúry, bola práve v roku 2019 v praxi potvrdená aj počas mimoriadne vážnej situácie v priebehu mája 2019, kedy boli na niekoľko týždňov zastavené dodávky ropy do Slovenskej republiky cez ropovod Družba.

Množstvo núdzových zásob vo vlastníctve Agentúry, ktoré ochraňujú uznaní skladovatelia, kontrolujú zamestnanci Agentúry s periodicitou každý štvrťrok. Núdzové zásoby sú uskladnené celkovo v 8 skladovacích termináloch rozmiestnených na území Slovenskej republiky. Kontroly množstva núdzových zásob zo strany zamestnancov Agentúry sú vykonávané fyzickými kontrolami v mieste skladovania, v prípade zásob ropy kontrolou stavu prostredníctvom centrálneho dispečingu terminálu a v prípade ropných výrobkov osobitnou kontrolou každej skladovacej nádrže prostredníctvom meracieho zariadenia, ktorým je vybavená každá skladovacia nádrž.

Kvalita núdzových zásob je kontrolovaná minimálne dvakrát ročne odobratím vzoriek z každej skladovacej nádrže a vykonaním kvalitatívnych analýz v akreditovanom laboratóriu. Účelom kvalitatívnych analýz je overiť, že jednotlivé kvalitatívne parametre skladovaných zásob spĺňajú požiadavky príslušných technických noriem, aby núdzové zásoby v prípade potreby ich uvoľnenia mohli byť priamo použité na zabezpečenie dodávok ropy a ropných výrobkov hospodárstvu a obyvateľstvu Slovenskej republiky.

Kontrolná činnosť vykonávaná Agentúrou v oblasti udržiavania núdzových zásob v roku 2019 preukázala nasledovné:

  1. Uznaní skladovatelia udržiavajú núdzové zásoby v predpísanom množstve na základe zmlúv o skladovaní uzatvorených medzi Agentúrou a uznanými skladovateľmi. Agentúra tak plní svoju zákonnú povinnosť udržiavať núdzové zásoby aspoň na úrovni 90 dní priemerných denných čistých dovozov a Slovenská republika plní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ropnej bezpečnosti.
  2. Všetky núdzové zásoby majú vyhovujúcu kvalitu v zmysle požiadaviek príslušných technických noriem. Núdzové zásoby sú tak neustále pripravené na použitie pre prípad potreby riešenia stavu ropnej núdze.
  3. Núdzové zásoby sú nepretržite dostupné a pripravené na okamžité vyskladnenie.
  4. Núdzové zásoby sú udržiavané v štruktúre predpísanej zákonom a skladovateľskými zmluvami. Pomer medzi zásobami ropy a ropných výrobkov je v rámci zákonom určeného intervalu.

Vyššie uvedená núdzová situácia v priebehu roka 2019 spočívala v úplnom zastavení dodávok ropy na územie Slovenskej republiky. Od 23. apríla 2019 začala Slovenská republika dostávať správy o mimoriadnej situácii na ropovode Družba. Rafinérie v Bielorusku zaznamenali zhoršenú kvalitu ruskej ropy dodávanej cez tento ropovod a varovali európskych odberateľov, aby urobili vhodné opatrenia, keďže predmetná ropa môže vážne poškodiť zariadenia rafinérií. Informáciu následne potvrdili aj odberatelia v Poľsku, ktorým bola ropa v nevyhovujúcej kvalite prepravená z Bieloruska severnou vetvou ropovodu Družba.

Dôvodom problémov bola nadmernou hladinou organického chloridu kontaminovaná ropa, ktorá sa z Ruskej federácie ropovodom Družba prepravuje do Bieloruska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka a na Slovensko. Uvedená látka sa používa pri procese ťažby ropy, pred transportom ju však treba od ropy oddeliť, pretože môže poškodiť technologické zariadenia rafinérie. V určitých prípadoch bola hladina organického chloridu v predmetných dodávkach prekročená až 30 násobne nad povoleným limitom. Problém s kvalitou ropy potvrdilo ruské ministerstvo energetiky, pričom monopolný prevádzkovateľ ropovodov Transnefť sa snažil problém odstrániť čo najskôr.

V nadväznosti na toto zistenie a na žiadosť rafinérie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorá odmietla kontaminovanú ropu prevziať z dôvodu možného poškodenia technologických zariadení rafinérie, spoločnosť TRANSPETROL, a.s. prevádzkujúca ropovod Družba na našom území dňa  25. apríla 2019 pozastavila prepravu tejto kontaminovanej ropy z Ruskej federácie, rovnako ako Bielorusko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko a Česká republika.

Išlo o veľmi vážnu bezprecedentnú situáciu, ktorá sa v takomto veľkom rozsahu počas 60 ročnej histórie ropovodu Družba uskutočnila prvýkrát. Na základe mnohých operatívnych rokovaní predstavenstvo Agentúry rozhodlo o vykonaní dočasnej krátkodobej zámeny núdzových zásob do 31. mája 2019 v podobe zámeny zásob ropy za ropné výrobky alebo výrobky z ropy nachádzajúce sa vo finalizačnej fáze rafinérskeho procesu. Cieľom tejto zámeny bola najmä dočasná efektívna diverzifikácia núdzových zásob Agentúry, ako aj zabezpečenie pokračujúcich dodávok ropy pre potreby hospodárstva Slovenskej republiky.

Najmä vďaka rýchlemu a operatívnemu konaniu všetkých zúčastnených subjektov sa podarilo vyhnúť vyhláseniu stavu ropnej núdze tak, ako tomu bolo v iných postihnutých krajinách. Len vďaka spolupráci súkromného a verejného sektora Agentúra zabezpečila náhradné dodávky ropy tak, aby rafinérska výroba a zásobovanie ropnými výrobkami mohlo v Slovenskej republike nerušene pokračovať. Vďaka tejto pohotovej reakcii nebolo potrebné zo strany vlády prijať žiadne obmedzujúce opatrenia a hospodárstvo ani obyvateľstvo Slovenskej republiky nepocítilo žiadne negatívne následky výpadkov dodávok ropných výrobkov.