Zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu v Bruseli

Dňa 21. novembra 2019 sa zástupca Agentúry zúčastnil pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu (Oil Coordination Group – OCG) v Bruseli, ktorá bola vytvorená na základe Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov. Zástupcovia členských krajín EÚ sa v OCG stretávajú so zástupcami Európskej komisie a rokujú o aktuálnych otázkach energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov.

Hlavnými témami zasadnutia OCG boli najmä:

  • Vyhodnotenie stavu implementácie Vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2018/1581, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119/ES, pokiaľ ide o metódy výpočtu povinností udržiavať zásoby a ktorú boli členské štáty povinné transponovať do svojich právnych poriadkov do 19. októbra 2019,
  • Informácia a vyhodnotenie núdzovej situácie z mája 2019 spočívajúcej vo výpadku dodávok ropy do Európy cez ropovod Družba,
  • Kybernetická bezpečnosť v ropnom sektore,
  • Projekty spoločného záujmu Európskej únie v oblasti ropnej infraštruktúry,
  • Zmeny vo vykazovaní štatistických údajov o rope a ropných výrobkov pre Eurostat,
  • Informácie o núdzovej pripravenosti v členských krajinách, o medzinárodnej spolupráci v oblasti núdzovej pripravenosti a pod.

Zástupca Agentúry na zasadnutí predstavil prezentáciu o skúsenostiach Slovenskej republiky s uvedenou núdzovou situáciou na ropovode Družba, o prijatých riešeniach, následkoch a poučeniach z tejto núdzovej situácie.