Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2018

V dňoch 20.-21. marca 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).

Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetových ropných trhoch. Dopyt po rope vo svete bude pokračovať v náraste, avšak miera medziročného nárastu sa bude v najbližších rokoch postupne znižovať. V roku 2018 globálny dopyt po rope narastie o približne 1,4 milióna barelov za deň (mb/d), zatiaľ čo v roku 2023 IEA očakáva globálny nárast dopytu pod úrovňou 1 mb/d. Takmer polovicu z uvedeného nárastu dopytu pritom pokryjú India a Čína. Na strane ponuky v záujme uspokojenia uvedeného dopytu budú musieť producenti ropy investovať do nových produkčných polí, keďže v najbližšom období budú každý rok vyraďované z prevádzky staré produkčné polia s celkovou kapacitou 3 mb/d. V najbližších rokoch bude nárast produkcie ropy predovšetkým v krajinách nepatriacich do organizácie OPEC, najmä v USA, Brazílii a Kanade, avšak v dlhodobom horizonte by mal byť nárast produkcie pokrytý hlavne krajinami OPEC. V konečnom dôsledku pokračujúci nárast dopytu po rope a neistá budúcnosť nárastu produkcie zvyšuje dôležitosť energetickej bezpečnosti a núdzovej pripravenosti jednotlivých krajín vrátane Slovenskej republiky. Ďalšími témami zasadnutia boli transformácia ropného a plynárenského priemyslu vo svete, rozvoj ropnej infraštruktúry v severnej Amerike, situácia ropného sektora v Ruskej federácii a publikácia IEA „Svetový energetický prehľad 2017“.

Zasadnutie SEQ sa venovalo najmä otázkam núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a pripravenosti jednotlivých krajín na ich riešenie. Sekretariát IEA predstavil návrh na prehodnotenie základnej skladovateľskej povinností členských krajín, ktorá je v súčasnosti založená na čistých dovozoch ropy a ropných výrobkov. Niektoré krajiny IEA sú však celkovými exportérmi ropy, v dôsledku čoho ich skladovateľská povinnosť nezodpovedá ich spotrebe ropy a ropných výrobkov. Taktiež sa postupne znižuje podiel úrovne celkových núdzových zásob krajín IEA v porovnaní s globálnym dopytom po rope, ktorý rastie najrýchlejšie v krajinách nepatriacich do IEA. Preto sekretariát IEA uvažuje nad reformou skladovateľskej povinnosti členských krajín, v ktorej by namiesto čistých dovozov bola základom domáca spotreba ropy a ropných výrobkov. V nasledujúcom období sa budú uskutočňovať rokovania medzi sekretariátom a členskými krajinami o tom, akým smerom by sa uvedená reforma mala uberať. Na zasadnutí bola tiež vyhodnotená previerka núdzovej pripravenosti Turecka a strednodobé previerky Dánska a Grécka. V harmonograme ďalších previerok bol oznámený aj dátum vyhodnotenia strednodobej previerky Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v októbri 2018.