Zasadnutia IEA a cvičenie ERE 9

V dňoch 26.-27. júna 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Skupina SEQ sa venuje predovšetkým otázkam pripravenosti členských krajín na núdzové stavy v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie. Na júnovom stretnutí sekretariát IEA predstavil časový harmonogram pre plánovanú revíziu základnej skladovateľskej povinnosti členských krajín. Uvedená povinnosť vo výške 90 dní priemerných denných čistých dovozov v súčasnej podobe nekorešponduje so situáciou vo svete, ktorá sa zmenila od založenia IEA v 70. rokoch minulého storočia. Predstavená bola tiež štúdia IEA o benefitoch udržiavania núdzových zásob, štúdia o znižovaní dopytu po ropných výrobkoch v prípade stavu núdze a rozhodnutie o povolení skladovať núdzové zásoby krajín IEA aj v nečlenských krajinách. Vyhodnotená bola previerka núdzovej pripravenosti Japonska a strednodobé previerky Nórska a Poľska.

Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetovom ropnom trhu a na trhu so zemným plynom. Globálny dopyt po rope bude v roku 2018 pokračovať v náraste na úrovni približne 1,4 milióna barelov za deň (mb/d) na celkovú úroveň okolo 100 mb/d. Na druhej strane dodávky ropy budú narastať hlavne v krajinách, ktoré nepatria do organizácie OPEC, predovšetkým v Spojených štátoch. V rámci organizácie OPEC sa ťažba znižuje v krajinách ako Líbya (v dôsledku nepokojov), Venezuela (celková hospodárska a politická situácia) a Irán (obnovenie ekonomických sankcií v dôsledku jadrového programu). Výpadok týchto dodávok bude musieť kompenzovať zvýšenými exportami najmä Saudská Arábia po tom, ako sa krajiny OPEC a Ruská federácia dohodli na zvýšení limitov na ťažbu, ktoré boli znížené v posledných 2 rokoch s cieľom zabrániť znižovaniu cien ropy na svetovom trhu. Dopyt po zemnom plyne bude v nasledujúcich 5 rokoch silne narastať, pričom nárast obchodovania so zemným plynom bude zaznamenaný najmä v podobe skvapalneného zemného plynu (LNG).

V nasledujúcich dňoch 28.-29. júna 2018 na uvedené zasadnutia nadväzovalo Cvičenie núdzovej reakcie ERE 9, ktoré IEA organizuje každé 2 roky. Slovenskú republiku na cvičení reprezentoval jeden zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prvá fáza cvičenia prebehla vo februári tohto roku vo forme cvičenia v jednotlivých krajinách, kde boli testované komunikačné systémy a rozhodovacie postupy medzi Sekretariátom IEA a členskými krajinami, ako aj medzi príslušnými orgánmi v rámci jednotlivých členských krajín. Druhá fáza cvičenia ERE 9 spočívala v stretnutí delegátov z jednotlivých členských aj partnerských krajín v sídle IEA a nácviku riešenia výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov na globálnom ropnom trhu. Predstavené boli postupne 3 hypotetické scenáre výpadkov dodávok a delegáti rozdelení do menších skupín mali prediskutovať uvedené scenáre a navrhnúť riešenie predmetných situácií. Zástupcovia jednotlivých skupín následne prezentovali výstupy a návrhy riešenia na spoločnom stretnutí a diskusii všetkých delegátov. Zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov bol ako jeden z najskúsenejších prítomných delegátov sekretariátom IEA nominovaný za vedúceho a hovorcu jednej z uvedených skupín.