Workshop Energetickej komunity o núdzových zásobách

V dňoch 19. – 20. apríla sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnil workshop organizovaný Energetickou komunitou, ktorý bol zameraný na núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Energetická komunita je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je koordinovať politiky jednotlivých krajín arozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky medzi Európskou úniou na jednej strane a krajinami juhovýchodnej Európy a čiernomorskej oblasti na druhej strane. Uvedené krajiny združené v Energetickej komunite nie sú členmi Európskej únie, ale snažia sa svoje energetické politiky priblížiť štandardom a požiadavkám európskej legislatívy. Jednou z hlavných predmetov tejto spolupráce je aj budovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa vzoru krajín Európskej únie.

Energetická komunita na uvedený workshop pozvala zástupcu slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, aby prítomným porozprával o skúsenostiach zo Slovenskej republiky s budovaním núdzových zásob po vstupe Slovenska do Európskej únie, ako aj o systémových zmenách z posledných rokov, ktorých výsledkom bolo založenie agentúrneho systému správy a financovania núdzových zásob v Slovenskej republike. Okrem zástupcu Agentúry EOSA boli na workshop pozvaní aj zástupcovia z Rakúska, Slovinska, Bulharska a domáceho Chorvátska, aby podobne priblížili skúsenosti, výzvy a riešenia pri budovaní núdzových zásob vo svojich krajinách.

Väčšina krajín združených v Energetickej komunite je ešte len v samých začiatkoch systematického budovania núdzových zásob. Pri tejto snahe sa stretávajú s mnohými organizačnými, politickými a finančnými ťažkosťami, preto skúsenosti prezentované uvedenými členskými krajinami EÚ môžu byť veľmi cenné pre vhodné nastavenie systému a postupného budovania núdzových zásob v týchto krajinách. Úspešné pokračovanie tohto procesu bude v záujme nielen energetickej bezpečnosti samotných krajín Energetickej komunity, ale aj v záujme celkovej kolektívnej energetickej bezpečnosti v Európe.

 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/CALENDAR/Other_Meetings/2016/19_Apr