Výzva

Založenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) týmto vyzýva podnikateľov, ktorým podľa § 3 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vzniká povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a ktorí majú záujem stať sa zakladajúcimi členmi Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, aby emailom informovali riaditeľku kancelárie predsedu SŠHR SR na emailovú adresu: marcela.zelinkova@reserves.gov.sk najneskôr do 6. septembra 2013 a aby zároveň v tomto termíne predložili dôkaz o splnení kritérií pre vznik členstva podľa § 15 ods. 5 zákona. Na neskôr doručené žiadosti sa nebude prihliadať. Splnenie kritérií pre vznik členstva podľa § 15 ods. 1 sa preukáže predložením kópie strany 1, 4 a 5 z daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja za posledných 12 kalendárnych mesiacov a čestným vyhlásením, ktorého vzor je uverejnený na webovej stránke SŠHR SR. Tieto údaje bude SŠHR SR overovať.

Vybraný podnikateľ, ktorý spĺňa kritériá pre vznik členstva podľa § 15 ods. 5 zákona, sa môže stať zakladajúcim členom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podpísaním zakladateľskej zmluvy Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v znení schválenom vládou Slovenskej republiky zo dňa 28. augusta 2013.

O mieste a čase stretnutia zakladajúcich členov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov za účelom založenia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a podpísania zakladateľskej zmluvy bude SŠHR SR informovať emailom na emailovú adresu, z ktorej vybraný podnikateľ informoval SŠHR o záujme stať sa zakladajúcim členom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Konanie tohto stretnutia sa predpokladá v prvej polovici septembra 2013.

Vybraní podnikatelia, ktorí nestihnú reagovať na túto výzvu do 6. septembra 2013, alebo ktorí sa napriek prejavenému záujmu nezúčastnia stretnutia zakladajúcich členov budú mať možnosť stať sa členom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v súlade s jej stanovami.