Účasť Agentúry na taktickom cvičení jednotiek Havarijno – obnovovacieho systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

Dňa 22. septembra 2016 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili ako pozorovatelia na taktickom cvičení jednotiek Havarijno – obnovovacieho systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s. v súčinnosti s Vojenským útvarom Zemianske Kostoľany (centrum potrubnej dopravy), Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Nitra, Krajským riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru Nitra, Odborom bezpečnosti a krízového riadenia Ministerstva hospodárstva SRa jednotkami dobrovoľnej požiarnej ochrany. Cvičenie HRON 2016 sa uskutočnilo v k.ú. obce Jur nad Hronom, kde sa tranzitný ropovod Družba križuje s riekou Hron.

Cieľom taktického cvičenia bolo overenie pripravenosti a funkčnosti jednotiek Havarijno – obnovovacieho systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s. v súčinnosti s príslušníkmi policajného zboru, hasičského zboru a vojenského útvaru pre prípad mimoriadnej situácie na trase tranzitného ropovodu a naobjektoch spoločnosti TRANSPETROL, a.s.. Jednotlivé pripravené scenáre cvičenia zahŕňali najmä prípady zneškodnenia nevybuchnutej munície pyrotechnikmi policajného zboru, praktické ukážky opráv ropovodného systému, prečerpávanie unikajúcej ropy  naspäť do ropovodnej siete, resp. do záchytného pružného vaku pri použití prenosných potrubí a výkonných čerpadiel,  ako aj záchyt a odčerpávanie uniknutých ropných látok do vodného toku.