Stretnutie k modelu núdzových zásob na Ukrajine

Dňa 26. mája 2016 sa v Kyjeve uskutočnilo stretnutie organizované ukrajinskou Agentúrou pre štátne rezervy, ktorého predmetom bolo nastavenie systému udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Ukrajine v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie. V súvislosti so snahou o integráciu do Európskej únie sa Ukrajina zaviazala do roku 2023 vybudovať núdzové zásoby v súlade s európskou legislatívou na úrovni 90 dní priemerných denných čistých dovozov. Prvým krokom k dosiahnutia tohto cieľa musí byť zvolenie najvhodnejšieho modelu udržiavania núdzových zásob a následné prijatie súvisiacej legislatívy.

Na predmetnom stretnutí v Kyjeve sa zúčastnili zástupcovia ukrajinskej Agentúry pre štátne rezervy, ako aj zástupcovia iných príslušných orgánov štátnej správy, ropných spoločností a bánk. Okrem domácich predstaviteľov boli na stretnutie pozvaní aj zástupcovia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a Energetickej komunity, aby prítomným prezentovali rôzne modely udržiavania núdzových zásob v krajinách Európskej únie a IEA. V neposlednom rade bol na stretnutie pozvaný aj zástupca slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA), aby prezentoval skúsenosti Slovenskej republiky s transformáciou systému udržiavania núdzových zásob a založení agentúrneho modelu v roku 2013.

Ukrajinskí predstavitelia na stretnutí avizovali, že nový systém udržiavania núdzových zásob na Ukrajine pravdepodobne bude do istej miery inšpirovaný práve slovenským agentúrnym modelom, preto informácie prezentované zástupcom Agentúry EOSA o slovenskom modeli a procese jeho transformácie budú veľmi cenné v procese rozhodovania o konkrétnej podobe ukrajinského modelu. Zároveň tiež ukrajinskí predstavitelia vyjadrili záujem na bližších vzťahoch a spolupráci Ukrajiny a Slovenskej republiky v oblasti kolektívnej energetickej bezpečnosti v našom regióne.