Stretnutie Best Practice Group 2019

Dňa 14. mája 2019 sa v Kodani uskutočnilo stretnutie Skupiny pre najlepšie postupy (Best Practice Group – BPG), ktorá je pridruženou skupinou k stretnutiu ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne, zvyčajne v septembri, stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Skupina BPG je užšia skupina a prerokováva niektoré otázky z hlavného stretnutia ACOMES vo väčších detailoch, prípadne diskutuje vlastné špecifické témy. Za Slovenskú republiku sa stretnutia BPG zúčastnil zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutia BPG boli rôzne témy týkajúce sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených s udržiavaním núdzových zásob. Hlavnými tematickými okruhmi predmetného stretnutia boli predovšetkým:

  • kyberbezpečnosť a kritická infraštruktúra,
  • biopalivá pri riešení stavov ropnej núdze,
  • krízový manažment pri výpadkoch dodávok ropy a ropných výrobkov,
  • výpadky dodávok elektrickej energie a ropná bezpečnosť,
  • spotrebné dane z minerálneho oleja.

Zástupca slovenskej agentúry na stretnutí prezentoval skúsenosti Slovenskej republiky z aktuálne prebiehajúcej núdzovej situácie týkajúcej sa zastavenia dodávok ruskej ropy do Európy cez ropovod Družba v dôsledku jej kontaminácie.