Stretnutie Best Practice Group 2018

Dňa 15. mája 2018 sa v Paríži uskutočnilo stretnutie Skupiny pre najlepšie postupy (Best Practice Group – BPG), ktorá je pridruženou skupinou k stretnutiu ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne, zvyčajne v septembri, stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Skupina BPG je pritom užšia skupina a prerokováva niektoré otázky z hlavného stretnutia ACOMES vo väčších detailoch, prípadne diskutuje vlastné špecifické témy. Za Slovenskú republiku sa stretnutia BPG zúčastnil zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutia BPG boli rôzne témy týkajúce sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených s udržiavaním núdzových zásob. Hlavnými tematickými okruhmi predmetného stretnutia boli predovšetkým:

  • spôsob predpovedania budúceho vývoja spotreby ropných výrobkov a skladovateľskej povinnosti,
  • procesy výberu zmluvných partnerov a služieb súvisiacich s udržiavaním núdzových zásob,
  • otázky krízového manažmentu pri výpadkoch dodávok ropy a ropných výrobkov,
  • vplyv výpadkov dodávok elektrickej energie na ropnú bezpečnosť jednotlivých krajín.

Zástupca agentúry EOSA na stretnutí prezentoval svoje závery vyplývajúce z písomného prieskumu, ktorý uskutočnil medzi ostatnými členmi BPG, a ktorý sa týkal výberu zmluvných partnerov a služieb v oblasti núdzových zásob. V predmetnom prieskume zástupca EOSA zisťoval najmä legislatívne požiadavky na proces uvedeného výberu, kritériá na výber skladovateľov núdzových zásob, postupy pri predaji núdzových zásob a ich uvoľňovaní v núdzových stavoch.