Stretnutie ACOMES 2015

V dňoch 14. a 15. septembra sa v španielskom Madride uskutočnil 26. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne schádzajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. V súčasnosti má ACOMES účastníkov z 30 krajín z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutí ACOMES sú najmä technické, organizačné a finančné aspekty skladovania núdzových zásob. Hlavnými témami tohto ročníka boli predovšetkým budovanie nových skladovacích zariadení a regulácia ich umiestnenia, skladovanie núdzových zásob v podzemných jaskyniach, resp. prirodzených geologických útvaroch, dôsledky klesajúcej ceny ropy na svetových trhoch, núdzové plánovanie pre prípad výpadkov dodávok, udržiavanie kvality zásob ropných výrobkov, minimálny povinný obsah biopalív v motorových palivách, prehodnotenie Európskej smernice o núdzových zásobách, či otázky poistenie núdzových zásob. Stretnutie prebieha formou prezentácií jednotlivých účastníkov k vybraným témam z programu a následných diskusií.

- Zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na stretnutí ACOMES predniesli prezentácie k nasledujúcim témam:

- vplyv klesajúcich trhových cien ropy na hospodárenie Agentúry,

- zabezpečovanie vyhovujúcej kvality núdzových zásob v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem,

- dosah legislatívy stanovujúcej povinný minimálny podiel biopaliva v motorových palivách na skladovanie núdzových zásob v Slovenskej republike, 

- návrhy na zmenu niektorých ustanovení Smernice rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov.