Slovenská republika sa zapojila do Cvičenia núdzovej reakcie ERE9 pod záštitou IEA

Dňa 07. februára 2018 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. 

Predseda SŠHR SR môže zvolať zasadnutie Komisie NESO kedykoľvek v prípade potreby riešenia núdzovej situácie. Zasadnutie zo dňa 07. februára 2018 bolo zvolané ako mimoriadne zasadnutie, ktorého programom bolo Cvičenie núdzovej reakcie ERE 9, ktoré organizuje Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Cvičenie ERE 9 spočívalo v predstavení hypotetického scenára výpadkov dodávok ropy na svetový trh a nácviku komunikačných systémov medzi Sekretariátom IEA a členskými krajinami, ako aj medzi príslušnými orgánmi v rámci jednotlivých členských krajín. Úlohou členov Komisie NESO pri tomto cvičení bolo prediskutovať hypotetický scenár, ktorým bol výpadok dodávok ropy na svetový trh zo Saudskej Arábie v objeme 2,3 miliónov barelov za deň, určiť jeho potenciálny vplyv na Slovenskú republiku a odporučiť predsedovi SŠHR SR ďalší postup pri riešení uvedenej hypotetickej núdzovej situácie.

Súčasťou cvičenia bol návrh IEA na vyhlásenie kolektívnej akcie, ktorá by spočívala v uvoľnení núdzových zásob členských krajín IEA v stanovenom objeme s cieľom nahradiť chýbajúce dodávky ropy na svetový trh. Podiel Slovenskej republiky na tejto kolektívnej akcii IEA by zodpovedal uvoľneniu núdzových zásob v množstve 26 tisíc ton. Účelom cvičenia je otestovanie komunikačných a rozhodovacích postupov, teda k žiadnemu fyzickému uvoľňovaniu zásob v rámci neho nedôjde. Členovia Komisie NESO po prediskutovaní situácie odporučili predsedovi SŠHR SR zapojiť sa do kolektívnej akcie IEA v zmysle medzinárodného záväzku Slovenskej republiky. Agentúra následne na základe tohto odporúčania a poverenia od predsedu SŠHR SR potvrdila účasť Slovenskej republiky na kolektívnej akcii IEA v rámci cvičenia ERE 9. Cvičenie bude pokračovať nasledujúce 2 mesiace zbieraním tzv. núdzových štatistických údajov a ich zasielaním do IEA zo strany SŠHR SR.