Pracovné stretnutie so zástupcami energetického sektora z Ukrajiny

Dňa 31. októbra 2017 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) vo svojom sídle privítala delegáciu zástupcov Ukrajiny z oblasti energetiky a hmotných rezerv. Za ukrajinskú stranu sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Štátnej agentúry pre rezervy Ukrajiny, Ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny, ako aj zástupcovia ukrajinského priemyselného sektora v oblasti prepravy a skladovania ropy a obchodovania s ropnými výrobkami. Cieľom stretnutia malo byť najmä odovzdanie vedomostí a skúsenosti z procesu budovania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) a štátnych hmotných rezerv v Slovenskej republike.

Ukrajinská vláda sa v súčasnosti snaží vybudovať systém núdzových zásob, ktorý by vyhovoval požiadavkám európskej legislatívy. Hlavným cieľom v tejto oblasti je udržiavať núdzové zásoby aspoň na úrovni zodpovedajúcej 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov. V súčasnosti na Ukrajine prebieha proces vyhodnocovania najvhodnejšieho modelu pre uvedený systém udržiavania núdzových zásob. Po predchádzajúcich stretnutiach so zástupcami slovenskej Agentúry je pravdepodobné, že ukrajinský model núdzových zásob bude do veľkej miery inšpirovaný práve slovenským agentúrnym modelom udržiavania núdzových zásob. Predmetné stretnutie teda malo slúžiť najmä na podrobnejšie priblíženie slovenského systému ukrajinským zástupcom.

Zástupcovia Agentúry a SŠHR SR na stretnutí ukrajinským zástupcom prezentovali najmä nasledujúce témy týkajúce sa slovenského systému núdzových zásob:

  • Inštitucionálna štruktúra Agentúry a SŠHR SR,

  • Proces obstarávania a obmieňania núdzových zásob,

  • Systém kontroly núdzových zásob a súvisiacich povinností,

  • Organizácia riadenia Agentúry a SŠHR SR,

  • Spolupráca s inými štátnymi inštitúciami a medzinárodnými organizáciami.

Za slovenskú stranu sa na stretnutí okrem zástupcov Agentúry a SŠHR SR zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a prevádzkovateľa slovenského ropovodného systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s.