Pozvánka na prípravné trhové konzultácie v súvislosti s možnou výstavbou skladovacích zariadení

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na prípravné trhové konzultácie k príprave verejného obstarávania na výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len ako „Agentúra“) pripravuje verejné obstarávanie na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z. z.“) po skončení aktuálne platných zmlúv o skladovaní ropy alebo ropných výrobkov. Za účelom nastavenia podmienok podporujúcich čestnú hospodársku súťaž Agentúra vyhlasuje tieto prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom získania informácií majúcich vplyv na možnosti skladovateľov zabezpečiť služby udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. v priebehu roka 2025. Cieľom týchto PTK je overiť si reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na poskytovanie týchto služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Agentúra plánuje realizovať výberové konanie jedným zo súťažných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, čím umožní relevantným hospodárskym subjektom si skladovacie kapacity v prípade záujmu aj vybudovať/rozšíriť do uvedeného termínu. Vzhľadom na vývoj hospodárstva v Slovenskej republike a narastajúcu spotrebu ropných výrobkov bude s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné pre zabezpečenie plnenia zákonného minimálneho limitu aj po roku 2025 navýšiť súčasne skladované objemy ropy a ropných výrobkov.

Agentúra očakáva, že tieto skutočnosti vyvolajú investičné aktivity v oblasti budovania nových skladovacích zásobníkov, preto si dovoľujeme obrátiť sa na Vás, ako subjekt majúci skúsenosti s výstavbou alebo údržbou veľkokapacitných zásobníkov určených na skladovanie minerálnych olejov, s výzvou na účasť na vyhlásených konzultáciách.

Agentúra v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať so subjektami majúcimi skúsenosti s výstavbou alebo údržbou nadzemných veľkokapacitných zásobníkov niektoré dôležité aspekty výstavby a prevádzky veľkokapacitných zásobníkov určených na dlhodobé skladovanie ropy alebo ropných výrobkov. Z uvedeného dôvodu považuje Agentúra za potrebné konzultovať nasledujúce oblasti:

Skúsenosti a návrhy investorov alebo konštruktérov veľkokapacitných      zásobníkov      určených na dlhodobé skladovanie ropy alebo ropných výrobkov so zreteľom na časové a finančné aspekty výstavby a dokumenty deklarujúce aktívnu výstavbu zásobníka.

Skúsenosti s výkonom generálnych opráv už vybudovaných nadzemných zásobníkov so zreteľom na časové a finančné aspekty opravy a dokumenty deklarujúce aktívnu opravu zásobníka.

Informácie, ktorých by si mal byť majiteľ skladovanej hmoty vedomý v kontexte odstávky a pravidelnej údržby skladovacích zásobníkov (napr. rozsah prirodzeného úbytku hmoty, časové hľadisko a prípadné riziká).

Váš názor na určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk z pohľadu Vašich skúseností s výstavbou      skladovacích zariadení? (T. j. či podľa Vášho názoru technológia zásobníka ovplyvňuje kvalitu skladovanej hmoty alebo cenu skladovania z dlhodobého hľadiska, resp. Vaše odporúčanie na technické podmienky zásobníka osobitne pre skladovanie ropy a osobitne pre skladovanie ropných výrobkov?)  

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Agentúra s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov informáciu o realizovaní prípravných trhových konzultácií       zverejní aj na svojej  webovej stránke, na stránke systému Josephine ako komunikačného softvéru bežne používaného v procesoch verejného obstarávania a v profile obstarávateľa vedeného na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na medzinárodný charakter pripravovaného verejného obstarávania (hodnota zákaziek presahuje prahové hodnoty pre medzinárodne dopytované verejné obstarávania) Agentúra zabezpečí publikovanie predbežného oznámenia v Úradnom vestníku verejného obstarávania Európskej únie.

Požiadavky na relevantné subjekty:

Agentúra sa s ohľadom na potrebu určitých vedomostí a skúseností relevantných subjektov, ktoré sú potrebné pre podnetnú diskusiu rozhodla požadovať od relevantných subjektov preukázanie nasledujúcich požiadaviek:

Osoba priamo zúčastnená na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za relevantný subjekt, v mene ktorého sa PTK zúčastňuje. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Agentúra žiada, aby sa za jeden relevantný subjekt zúčastnili max. 3 osoby.

Samotných konzultácií sa budú môcť zúčastniť len tie relevantné subjekty (a/alebo ich zástupcovia), ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti relevantného subjektu na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).

Verejný obstarávateľ odporúča relevantným subjektom predložiť informácie/prezentáciu relevantného subjektu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti má relevantný subjekt v oblasti výstavby alebo údržby veľkokapacitných zásobníkov.

Pravidlá pre účasť na konzultáciách:

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne. Agentúra uviedla všetky v tomto momente dôležité informácie a pravidlá pre účasť na konzultáciách v Informačnom dokumente k prípravným trhovým konzultáciám, ktorý je prílohou tejto výzvy.

Miesto a čas konania konzultácií:

Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla Agentúry v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 v termíne od  10. do 21. mája 2021. Konzultácie je možné zrealizovať aj prostredníctvom videohovoru.

Agentúra si vyhradzuje právo predĺžiť trvanie konzultácií, resp. realizovať konzultácie aj v týždni po 24. máji 2021, v prípade vysokého záujmu o účasť na konzultáciách alebo z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie.

Relevantný subjekt v rámci prejavenia záujmu o konzultácie navrhne Agentúre aspoň 3 konkrétne termíny v stanovenom období, v ktorých je pripravený zabezpečiť svoju účasť na konzultáciách.

Prejavenie záujmu o účasť na konzultáciách:

Agentúra nižšie uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt prejaví záujem o svoju účasť na konzultáciách.

-                  https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12066/summary

Komunikácia v priebehu konzultácií:

S ohľadom na § 20 zákona o verejnom obstarávaní bude celá písomná (korešpondenčná) komunikácia v priebehu konzultácií prebiehať elektronicky, prostredníctvom systému Josephine. Agentúra v  tejto výzve uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt potvrdí svoju účasť na konzultáciách. Na uvedenom linku sa nachádzajú a budú nachádzať aj všetky potrebné informácie a dokumenty.

V prípade potreby je možné kontaktovať kontaktnú osobu Agentúry uvedenú v úvode tejto výzvy, ktorá zabezpečuje organizáciu trhových konzultácií.

Cieľom výberového konania, ktoré bude nasledovať po ukončení trhových konzultácií je nájsť stabilného partnera pre zabezpečenie udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov za primeranú cenu, preto veríme, že pozvanie prijmete.

Priložené súbory: