Pozvánka na prípravné trhové konzultácie pre potencionálnych uchádzačov v procese verejného obstarávania

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na prípravné trhové konzultácie k príprave verejného obstarávania na výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len ako „Agentúra“) pripravuje verejné obstarávanie na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z. z.“) po skončení aktuálne platných zmlúv o skladovaní ropy alebo ropných výrobkov. Za účelom nastavenia podmienok podporujúcich čestnú hospodársku súťaž Agentúra vyhlasuje tieto prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom získania informácií majúcich vplyv na možnosti skladovateľov zabezpečiť služby udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. v priebehu roka 2025. Cieľom týchto PTK je overiť si reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na poskytovanie týchto služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Agentúra v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektmi niektoré dôležité aspekty zabezpečovania služieb udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti:

  1. Skúsenosti a návrhy skladovateľov s výstavbou a prevádzkou veľkokapacitných zásobníkov určených na dlhodobé skladovanie ropy alebo ropných výrobkov so zreteľom na časové aspekty a dokumenty deklarujúce aktívnu výstavbu zásobníka.
  2. Vplyv zmeny množstva skladovanej hmoty na udržateľnosť ceny za skladovanie pri kontraktoch trvajúcich 5, 10 a viac rokov vrátane možnosti spravodlivej valorizácie jednotkovej ceny za skladovanie.
  3. Miera odporúčaných dôverných informácií z bezpečnostného hľadiska voči verejnosti (napr. spôsob zabezpečenia Vášho areálu).
  4. Miera dôvernosti poskytnutých informácií rešpektujúcich osobitné práva skladovateľa a súčasne rešpektujúca požiadavky zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu preskúmateľnosti prijatých rozhodnutí v procese obstarávania (t. j. aké údaje/informácie považujete v danej veci za dôverné).
  5. Váš názor na určenie kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk z pohľadu Vašich skúseností s výstavbou Vašich skladovacích zariadení, ako aj z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky? (T.j. či podľa Vášho názoru by cena mala byť jediným takýmto kritériom?)

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Agentúra s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov túto výzvu zverejní aj na svojej  webovej stránke, na stránke systému Josephine ako komunikačného softvéru bežne používaného v procesoch verejného obstarávania a v profile obstarávateľa vedeného na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na medzinárodný charakter pripravovaného verejného obstarávania (hodnota zákaziek presahuje prahové hodnoty pre medzinárodne dopytované verejné obstarávania) Agentúra zabezpečí publikovanie predbežného oznámenia v Úradnom vestníku verejného obstarávania Európskej únie.

Požiadavky na relevantné subjekty:

Agentúra sa s ohľadom na potrebu určitých vedomostí a skúseností relevantných subjektov, ktoré sú potrebné pre podnetnú diskusiu rozhodla požadovať od relevantných subjektov preukázanie nasledujúcich požiadaviek:

  1. Osoba priamo zúčastnená na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za relevantný subjekt, v mene ktorého sa PTK zúčastňuje. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Agentúra žiada, aby sa za jeden relevantný subjekt zúčastnili max. 3 osoby.
  2. Samotných konzultácií sa budú môcť zúčastniť len tie relevantné subjekty (a/alebo ich zástupcovia), ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti relevantného subjektu na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).
  3. Verejný obstarávateľ odporúča relevantným subjektom predložiť informácie/prezentáciu relevantného subjektu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti má relevantný subjekt v danej oblasti.

Pravidlá pre účasť na konzultáciách:

Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne. Agentúra uviedla všetky v tomto momente dôležité informácie a pravidlá pre účasť na konzultáciách v Informačnom dokumente k prípravným trhovým konzultáciám, ktorý je prílohou tejto výzvy.

Miesto a čas konania konzultácií:

Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla Agentúry v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 v termíne od  10. do 21. mája 2021.

Agentúra si vyhradzuje právo predĺžiť trvanie konzultácií, resp. realizovať konzultácie aj v týždni po 24. máji 2021, v prípade vysokého záujmu o účasť na konzultáciách alebo z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie.

Relevantný subjekt v rámci prejavenia záujmu o konzultácie navrhne Agentúre aspoň 3 konkrétne termíny v stanovenom období, v ktorých je pripravený zabezpečiť svoju účasť na konzultáciách.

Prejavenie záujmu o účasť na konzultáciách:

Agentúra nižšie uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt prejaví záujem o svoju účasť na konzultáciách.

-                  https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12066/summary

Komunikácia v priebehu konzultácií:

S ohľadom na § 20 zákona o verejnom obstarávaní bude celá písomná (korešpondenčná) komunikácia v priebehu konzultácií prebiehať elektronicky, prostredníctvom systému Josephine. Agentúra v  tejto výzve uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt potvrdí svoju účasť na konzultáciách. Na uvedenom linku sa nachádzajú a budú nachádzať aj všetky potrebné informácie a dokumenty.

V prípade potreby je možné kontaktovať kontaktnú osobu Agentúry uvedenú v úvode tejto výzvy, ktorá zabezpečuje organizáciu trhových konzultácií.

Cieľom výberového konania, ktoré bude nasledovať po ukončení trhových konzultácií je nájsť stabilného partnera pre zabezpečenie udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov za primeranú cenu, preto veríme, že pozvanie prijmete.

Priložené súbory: