Núdzové cvičenie krajín V4

Dňa 08. marca 2018 sa v Budapešti uskutočnilo cvičenie zamerané na riešenie výpadkov dodávok ropy za účasti krajín Vyšehradskej skupiny V4 – Maďarsko, Slovenská republika, Česká republika a Poľsko. Cvičenie organizovalo maďarské Ministerstvo pre národný rozvoj v rámci aktuálneho predsedníctva Maďarska vo V4. Za Slovenskú republiku sa cvičenia zúčastnili dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov spolu so zástupcami Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a prevádzkovateľa slovenskej ropovodnej siete spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

Cvičenie spočívalo v predstavení hypotetického scenára výpadkov dodávok ropy do regiónu strednej Európy a bolo zamerané na simuláciu riešenia tejto situácie v jednotlivých krajinách, ako aj spolupráce krajín V4 pri jej riešení. Hypotetický scenár obsahoval výpadky dodávok ropy z Ruskej federácie cez ropovod Družba v dvoch fázach:

  • v 1. fáze boli dodávky ropy cez ropovod Družba znížené o 60 %,
  • v 2. fáze boli dodávky zastavené úplne.

V rámci cvičenia sa delegácie z jednotlivých krajín rozdelili do oddelených miestností, kde mali navrhnúť riešenie uvedenej situácie v súlade s možnosťami podľa domácej legislatívy a súvisiacich núdzových postupov. Zároveň mohli jednotlivé delegácie medzi sebou komunikovať telefonicky a e-mailom, aby opatrenia na riešenie výpadkov na národnej úrovni mohli byť koordinované aj so susednými krajinami v záujme čo najvyššej efektívnosti aj na regionálnej úrovni.

Pri takomto scenári by uvedenými výpadkami v rôznej miere boli postihnuté všetky krajiny V4. Slovenská republika by však bola negatívne ovplyvnená najviac, keďže za normálnych okolností sú dodávky cez ropovod Družba jediným zdrojom importov ropy na Slovensko, zatiaľ čo ostatné krajiny V4 majú svoje importy ropy viac diverzifikované.V 1. fáze hypotetického scenára preto slovenská delegácia simulovala riešenie uvedenej situácie prostredníctvom uvoľnenia núdzových zásob ropy vo vlastníctve Agentúry.Po zhoršení situácie v 2. fáze simulované riešenie obsahovalo uvoľnenie ďalšieho množstva núdzových zásob v kombinácii s implementáciou opatrení na obmedzenie domáceho dopytu po rope a ropných výrobkoch. Navyše bolo s maďarskou stranou dohodnuté zabezpečenie alternatívnych dodávok cez ropovod Adria, ktorým možno na Slovensko zabezpečiť dodávky ropy z Chorvátska cez Maďarsko. Takýmto spôsobom by Slovenská republika bola schopná uvedenú hypotetickú núdzovú situáciu zvládnuť bez väčších hospodárskych škôd až do opätovného obnovenia dodávok cez ropovod Družba.

Slovenská republika zatiaľ nemá reálnu skúsenosť so stavom ropnej núdze a uvoľňovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Podobné cvičenia sú preto dôležitou súčasťou núdzovej pripravenosti v oblasti ropnej bezpečnosti. Veríme, že na uvedené cvičenie z Maďarska budú nadväzovať ďalšie cvičenia prinajmenšom v rámci spolupráce na úrovni krajín V4. Regionálna medzinárodná spolupráca a koordinácia opatrení na riešenie núdzových stavov totiž môže zabezpečiť efektívnejšie riešenie týchto situácií pre všetky zúčastnené krajiny.