NESO - Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť

Dňa 25. októbra 2017 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. 

Zástupca Agentúry na zasadnutí informoval prítomných členov o aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a o spôsobe ich doplnenia v roku 2017 za účelom splnenia minimálneho limitu núdzových zásob. Informoval tiež o prebiehajúcom pláne obmien núdzových zásob na tento rok s cieľom zabezpečenia ich pripravenosti na riešenie potenciálneho stavu ropnej núdze. Ďalším bodom programu bola informácia o uskutočnení hĺbkovej previerky energetického sektora Slovenskej republiky zo strany Medzinárodnej energetickej agentúry (In-Depth Review). Previerka sa uskutočnila v dňoch 9.-13. októbra 2017 na Ministerstve hospodárstva SR. Počas nej previerkový tím Medzinárodnej energetickej agentúry preskúmaval energetické politiky Slovenskej republiky v rôznych oblastiach a za tým účelom sa stretával so zástupcami príslušných štátnych inštitúcií, záujmových organizácií a priemyselných spoločností. V bloku venovanom ropnému priemyslu a ropnej bezpečnosti boli okrem MH SR, SŠHR SR a zástupcov priemyslu pozvaní aj zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Výsledkom previerky bude súbor odporúčaní na zlepšenie jednotlivých oblastí energetického sektora Slovenskej republiky. V ďalších bodoch zástupcovia SŠHR SR informovali o vývoji spotreby pohonných hmôt v Slovenskej republike v roku 2017 a tiež o pripravovanom cvičení núdzovej pripravenosti ERE 9, ktoré plánuje uskutočniť Medzinárodná energetická agentúra na začiatok roka 2018 a do ktorého sa prostredníctvom svojich zástupcov zapojí aj Slovenská republika.