Minimálny limit núdzových zásob na rok 2018

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok určuje Správa štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) na základe údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania. SŠHR SR podľa údajov zo štátneho štatistického zisťovania vypočítala za rok 2017 priemerný denný čistý dovoz na úrovni 8 182 ton. Na základe toho SŠHR SR stanovila minimálny limit núdzových zásob na rok 2018 vo výške 736 392 ton ropného ekvivalentu.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov je povinná udržiavať núdzové zásoby aspoň vo výške podľa uvedeného minimálneho limitu od 1. apríla 2018 počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.