Informácia o zmene Stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. júla 2021 vláda Slovenskej republiky schválila návrh na zmenu Stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“), uvedeným dňom zároveň tieto Stanovy nadobudli účinnosť navrhované zmeny Stanov. Hlavným cieľom týchto zmien bolo zosúladenie Stanov Agentúry s novelizovaným znením zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z. z.“). Pri zmene Stanov bola reflektovaná aj doterajšia aplikačná prax, najmä v súvislosti s operatívnym zasadaním orgánov Agentúry a úpravou niektorých ich kompetencií, ako aj v súvislosti so zosúladením terminológie príslušných pojmov a upresnením úpravy výpočtu odplaty za poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob Agentúrou, pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností ohľadom jej výpočtu.

 

S aktuálnym znením Stanov Agentúry sa môžete oboznámiť na tejto web stránke Agentúry v časti „INTERNÉ DOKUMENTY“.