Informácia o zmene Obchodných podmienok od 15.06.2018

ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

AGENTÚRY PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV

Vážení vybraní podnikatelia,

v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nový zákon o ochrane osobných údajov“), pripravila Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) návrh zmeny Obchodných podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k Zmluve o zabezpečení udržiavania núdzových zásob.

Zmena sa dotýka článku 16 Obchodných podmienok, ktorý obsiahne úpravu ochrany osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby Agentúra spracúvala osobné údaje zástupcov, zamestnancov Vybraného podnikateľa alebo iných dotknutých osôb, ktoré Vybraný podnikateľ poskytne Agentúre z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov.

NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NADOBUDNÚ ÚČINNOSŤ OD 15. JÚNA 2018.

Obchodné podmienky, účinné od 15. júna 2018 tvoria prílohu k tejto informácii, pričom sú voľne dostupné aj v časti „NA STIAHNUTIE“.