Informácia o schválení jednotkového koeficientu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2019

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2018. Jednotkový koeficient odplaty za služby udržiavania núdzových zásob na rok 2019 ostáva nezmenený oproti roku 2018 a predstavuje čiastku 29,65 € /1000 l alebo 29,65 € /1000 kg.

Nový cenník, platný pre rok 2019 je voľne dostupný v časti „NA STIAHNUTIE“.