Informácia o schválení jednotkového koeficientu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2017

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o zmene jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2016. Nová výška jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob na rok 2017, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017, je 29,65 € /1000 l alebo 29,65 € /1000 kg.

Nový cenník, účinný od 01. januára 2017 je voľne dostupný v časti „NA STIAHNUTIE“.