Informácia o pripravovanej novelizácii zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ako gestor zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súčasnosti pripravuje jeho novelizáciu. Správa štátnych hmotných rezerv zverejnila dňa 18.01.2019 na svojom webovom sídle a na portáli SLOV-LEX: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/11 Predbežnú informáciu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základným cieľom návrhu novelizácie zákona je implementovať do zákona vykonávaciu smernicu komisie (EÚ) 2018/1581 z 19. októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119/ES zo dňa 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (ďalej len „Smernica“). Slovenskej republike zo Smernice vyplýva povinnosť prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu s citovaným legislatívnym právnym aktom EÚ s platnosťou najneskôr do 19. októbra 2019 a s účinnosťou najneskôr od 1. januára 2020. Okrem toho z poznatkov aplikačnej praxe vyplynula potreba zmeniť niektoré administratívne procesy, precizovať niektoré formulácie zákonných ustanovení a podrobnejšie upraviť núdzové postupy zamerané na riešenie stavu ropnej núdze.

Zmenami a doplnením zákona dôjde predovšetkým k úprave povinností Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov voči Správe štátnych hmotných rezerv pri udržiavaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako napr. termín nadobudnutia účinnosti minimálneho limitu núdzových zásob na príslušný rok a spôsob jeho výpočtu. Návrh zákona ďalej upravuje administratívne postupy v súvislosti s uzatváraním zmlúv o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybranými podnikateľmi, núdzové plánovanie pre prípad výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov, definuje preventívne opatrenia vlády Slovenskej republiky pred vznikom stavu ropnej núdze, precizuje podmienky uvoľnenia núdzových zásob po vyhlásení stavu ropnej núdze, ako aj ďalšie praktické otázky.

V súčasnosti prebieha legislatívny proces vo fáze konzultácii s podnikateľskými subjektmi, o čom Správa štátnych hmotných rezerv informovala na svojom webovom sídle: http://www.reserves.gov.sk/index.php/o-nas/legislativa/konzultacie-s-podnikatelskymi-subjektmi/Po ukončení konzultácií s podnikateľskými subjektami bude legislatívny proces pokračovať v súlade s legislatívnymi pravidlami.