Informácia o aktualizácii tlačiva „ Oznámenie o množstve “

Vážení vybraní podnikatelia,

v súvislosti s aktualizáciou vzoru daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja platného od 1. júla 2021 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky „Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Poučenie“). V bode 13 Poučenia sa uvádza: „Ak na minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane (napr. daňový subjekt označí symbolom „X“ v riadku 1 políčko označené písmenom „A“), v riadku 2 daňový subjekt sadzbu dane neuvádza a v riadkoch 3 až 19 uvedie daňový subjekt množstvo minerálneho oleja v 1 000 kg.

V súvislosti s vyššie uvedeným bolo potrebné aktualizovať aj tlačivo „Oznámenie o množstve“, v ktorom vybraní podnikatelia doteraz uvádzali množstvo vybraného ropného výrobku s kódom kombinovanej nomenklatúry 2710 19 29 (na ktorý nie je ustanovená sadzba dane) v jednotkách 1 000 litrov. V novej verzii tlačiva „Oznámenie o množstve“ je množstvo vybraného ropného výrobku s kódom kombinovanej nomenklatúry 2710 19 29 uvádzané v jednotkách 1 000 kg v súlade s Poučením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Prosíme vybraných podnikateľov, aby množstvá vybraných ropných výrobkov uvádzali už na uvedenej aktualizovanej verzii „Oznámenia o množstve“.

Nová verzia tlačiva „Oznámenie o množstve“, účinná od 1. septembra 2021, je dostupná v časti „NA STIAHNUTIE“.