Cvičenie núdzovej pripravenosti krajín V4

Dňa 19. júna 2019 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zorganizovala cvičenie núdzovej pripravenosti v oblasti ropnej bezpečnosti za účasti zástupcov krajín V4. Cvičenie Agentúra zorganizovala v rámci oficiálneho programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a zúčastnili sa ho zástupcovia príslušných subjektov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Za Slovensko sa okrem zástupcov Agentúry zúčastnili odborníci zo Správy štátnych hmotných rezerv SR, Ministerstva hospodárstva SR a spoločností Transpetrol a Slovnaft.

Okrem samotného cvičenia bolo predmetné stretnutie dobrá príležitosť na prediskutovanie reálnej núdzovej situácie z predchádzajúceho mesiaca spočívajúcej v zastavení dodávok ropy cez ropovod Družba v dôsledku jej kontaminácie, ktorá najviac negatívne postihla práve krajiny V4. Prvá časť stretnutia preto bola venovaná výmene skúseností z tejto núdzovej situácie, prezentácii prijatých riešení z jednotlivých krajín a zhodnoteniu poučení a možných opatrení na predchádzanie podobných situácií.

Druhá časť stretnutia spočívala v cvičení núdzovej reakcie, ktoré bolo zložené z predstavenia hypotetického scenára výpadkov dodávok a následnej simulácie riešenia predmetnej hypotetickej núdzovej situácie. Keďže členské krajiny V4 mali v minulom mesiaci možnosť vyskúšať si naostro riešenie výpadkov dodávok ropy, hypotetický scenár na tomto cvičení obsahoval výpadky dodávok ropných výrobkov.

Výpadky dodávok ropy a ropných výrobkov v globalizovanom trhu spravidla presahujú hranice jednotlivých štátov a postihujú prinajmenšom celé regióny. Koordinácia opatrení na riešenie núdzových stavov medzi susednými krajinami môže výrazne zvýšiť efektivitu riešení v jednotlivých krajinách. Veríme preto, že podobné stretnutia môžu pomôcť k rozvoju vzájomných vzťahov medzi príslušnými inštitúciami z krajín V4, čo v budúcnosti pomôže pri spoločnom zvládaní krízových situácií v oblasti ropnej bezpečnosti.