Úvod

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) bola založená dňa 13. septembra 2013 ako ústredný subjekt správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre Slovenskú republiku na základe zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o núdzových zásobách“).

Agentúra je záujmové združenie právnických osôb, ktorého predmetom činnosti je udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) na účel ich použitia v prípade stavu ropnej núdze alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. V rámci svojich povinností Agentúra udržiava núdzové zásoby pre Slovenskú republiku minimálne v zákonom stanovenom množstve zodpovedajúcom aspoň 90 dňom priemerných denných čistých dovozov ropy a ropných výrobkov. Núdzové zásoby musia byť nepretržite pripravené na pohotové vyskladnenie za účelom riešenia núdzových stavov.

V súlade s § 3 ods. 1 Zákona o núdzových zásobách je každý Vybraný podnikateľ (viď. § 2 písm. d Zákona o núdzových zásobách) povinný zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom Agentúry, a to uzatvorením Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob.