Ochrana osobných údajov

1.1   Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, Slovenská republika, IČO: 457 416 62, DIČ: 2023851863, IČ DPH: SK2023851863, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb, ktoré vedie Okresný úrad Bratislava pod registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076, osoba oprávnená konať za záujmové združenie právnických osôb v súvislosti s uzatváraním Zmlúv o zabezpečení udržiavania núdzových zásob: Ing. Peter Ufnár, generálny riaditeľ, kontaktná osoba: JUDr. Jakub Kristín, operačný manažér, e-mail: info@eosa.sk, tel. č. 02/321 16 960, zodpovedná osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov: Peter Jurák, e-mail: info@eosa.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) má právo spracúvať osobné údaje Vybraného podnikateľa, ak také budú poskytnuté v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1.2   Vybraný podnikateľ je povinný prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré môžu byť vyžadované príslušnými právnymi predpismi, prípadne aj iné opatrenia, aby Prevádzkovateľ mohol spracúvať osobné údaje zástupcov, zamestnancov Vybraného podnikateľa alebo iných dotknutých osôb, ktoré Vybraný podnikateľ poskytne Prevádzkovateľovi z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1.3   Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, e-mailová adresa na zasielanie elektronických faktúr, podpis.

1.4   Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby výlučne za účelom potrebným pre vykonávanie činností Prevádzkovateľa podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o núdzových zásobách“), pre plnenie si práv a povinností podľa Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ktorej zmluvnou stranou je Vybraný podnikateľ a na účely evidencie osôb oprávnených zastupovať Vybraného podnikateľa. V prípade ak Vybraný podnikateľ zašle Prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním elektronických faktúr v elektronickej podobe podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj za účelom zasielania elektronických faktúr za služby udržiavania núdzových zásob vystavených na základe Zmluvy o udržiavaní núdzových zásob uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Vybraným podnikateľom. Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a Vybraného podnikateľa.

1.5   Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, resp. do doby uchovania Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob podľa príslušných právnych predpisov t. j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

1.6   Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a podľa možností aktualizované osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1.3, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzeným účelom a oprávnenému záujmu podľa bodu 1.4, a po splnení účelov ich spracúvania a Dobe uchovávania osobných údajov zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v elektronickej a listinnej forme v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácií. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. Povinnosť zachovania dôvernosti osobných údajov tu stanovená zostáva v platnosti aj po ukončení platnosti Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob.

1.7   Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby: Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pre plnenie jej oprávnení v oblasti kontroly dodržiavania povinností udržiavania núdzových zásob podľa Zákona o núdzových zásobách a za účelom fakturácie za poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob účtovnej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36254339 a jej subdodávateľovi: TULIP Solutions s.r.o., IČO: 46486836.

1.8   Na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na info@eosa.sk, má Dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich  osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich  osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.